Kullens förskola

Vi på Kullens förskola ser mångfalden som en styrka. Vi är olika men lika och därigenom får vi kunskap om olika sätt att se, göra och uppleva saker. Vi vill att barn och föräldrar ska känna sig trygga på Kullen samt känna delaktighet.

Barnen ska få känna att de "vågar" och "vill" utforska sig själv och omgivningen under sin resa på Kullens förskola.

Kullens förskola ligger i ett bostadsområde på Västra Ringvägen. Våra lokaler ligger på bottenplan och har närhet till lekparker och skog. Det är nära till busshållplatser andra förskolor och skola vilket gör att det är lätt att kunna samarbeta.

Vi erbjuder ett lustfyllt lärande i en inbjudande miljö. Vi är inspirerade av Reggio Emilia filosofins förhållningssätt. Det bidrar till att vi har valt att se ett barn med stor kompetens, som upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Verksamheten arbetar för att öka alla barns delaktighet och inflytande i förskolans vardag utifrån varje barns egna behov, förutsättningar och intressen. Genom att prova att göra saker själva blir barnen delaktiga i hur deras dag på förskolan utformas. Deras tankar och idéer får utrymme och vi arbetar med reflektion för att få syn på det vi lär oss.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Information

Fortbildningsdag 10 januari och 17 juni 2022.
All ordinarie personal är på utbildning. Om ni har behov av barnomsorg denna dag meddelar ni rektor så snart som möjligt, dock senast en vecka före datumet. Barnomsorgen kan komma att samordnas.

Kontaktinformation till förskolan

Kullens förskola
Telefon: 0611-173 17
Mobil: 070-351 93 10

Tf. Rektor
Ulrika Hägglund
Telefon: 070-401 38 68
E-post: ulrika.hagglund@harnosand.se

Besöksadress
Västra ringvägen 94 A
871 42 Härnösand

Fördelning på grupperna

Namn

Ålder

Frön

1-2 år

Blad

3-4 år

Blommor

3-4 år


Våra lärmiljöer

Vår gård har skog och en liten del asfalt. Det finns lekparker, skog, andra förskolor och skolor i närheten.

Miljön på vår förskola är trivsam och ger barnen möjlighet till varierad lek både inne och ute.

Föräldrainflytande

Vår förskola har en familjär känsla enligt många av våra föräldrar.

 • På hösten har vi föräldramöte.
 • Sommarfest tillsammans med föräldrar.
 • Drop In fika vid till exempel Kanelbullens dag.
 • Ett föräldra/barn samtal på våren.
 • Föräldrar är välkomna att vara med under en dag.
 • Varje vecka skickar vi veckobrev som talar om vad vi har gjort under veckan och vad som händer veckan efter.

”Tambur” kontakten är viktig. I tamburen träffar vi föräldrar varje dag, vissa gånger både vid lämning och hämtning.
Vid den kontakten berättar vi lite om dagen och om det har hänt något speciellt.

Inskolning

Vi har föräldraaktiv inskolning som innebär att föräldrar är med barnen i tre hela dagar. På så vis ser pedagogerna hur föräldrarna tar hand om sitt barn och föräldern ser hur pedagogerna jobbar. Tillsammans med en trygg förälder får barnet lära känna förskolans lokaler, barn och pedagoger. Det skapar ett tryggt barn.

Hållbar utveckling

Kullens förskola är Grön Flagg certifierad. Vi arbetar med H2O ( Hav och vatten), insekter och vår stad.

Vi sopsorterar mat, kartong, glas och plast m.m. Tillsammans går vi till sopstationen på HEMAB där barnen får vara med och sortera i rätt kärl. Vi tar även hjälp av dagligverksamhet som kommer och hämtar våra sorterade sopor som de sedan tar med till Hemab.

Mer om vår verksamhet

Samverkan

4-5 åringarna på Kullens, Orrens och Villans förskolor har gymnastik tillsammans i en gymnastiksal på en närliggande skola.

Varje vårtermin träffas alla 5-åringar som ska börja förskoleklass kommande höst.

Midsommar firas tillsammans med förskolorna Orren och Villan.

Våra mål

Skoja och skratta tillsammans med barnen.
Humor är viktigt! När vi skrattar tillsammans med barnen blir de trygga i förskolan.

Bemöta barn och föräldrar med respekt och värme.
Vi lägger stor vikt vid att ta emot barn och föräldrar på ett bra sätt. När föräldrarna ser att vi möter barnen med glädje kan de med lättare hjärta lämna dem till oss.

Jobba för att barn och föräldrar ska känna sig trygga.
Vi prioriterar tid och utrymme för att sitta tillsammans med ett barn om det behövs oavsett om något annat är inplanerat.

Sätta tydliga gränser som barnen förstår samt vara konsekventa och våga ta konflikter.
På Kullen finns det få och enkla regler som även de små barnen förstår. Vi vågar bemöta barnens frustration när de inte får som de vill.

Exempel på enkla vardagsregler:

 • Vi ska hjälpa varandra.
  Det kan t.ex. vara att knäppa ett förkläde, skala en banan, sätta på en stövel eller hämta en vuxen.
 • Vi ska dela med oss till varandra.
  T.ex. dela med sig av leksaker eller en frukt.
 • Vi ska vara snälla mot varandra.
  Ingen har rätt att säga kränkande saker till någon annan.
 • Vi talar om för barnen när de gjort något bra.

Bidra till att varje barn ska känna delaktighet och samspel i lek.
Genom att vara nära barnen kan vi ge dom fler möjligheter för att utveckla leken.

Ge barnen tid att prova sig fram och ta det lugnt.
Uppmuntran och träning till självständighet är viktigt men också att lyssna och visa hänsyn till deras förmåga.

Vi vill se alla barn och visa att alla duger som de är.

Det är fint att vara Unik!

Pedagogistans roll och uppdrag

Att värna de demokratiska värdena genom att sammanlänka värdegrundsfrågor, styrdokument, teorier och litteratur med den vardag pedagogerna befinner sig i tillsammans med barnen. Bevaka hur dessa värden genomsyrar verksamheten.

Att i samarbete med skolledningen utveckla den pedagogiska verksamheten. Tillsammans med rektorerna hålla i övergripande delar såsom organisation och arbetssätt, stödja pedagogerna i kvalitetsredovisningar och lokala arbetsplaner.

Att driva lärgrupper/utvecklingsgrupper, t.ex. Pedagogiska rådet, workshops på Regnbågen. Hålla sig uppdaterad i den senaste forskningen, ta fram litteratur och fortbildningsområden som är aktuella.

Att ta emot barngrupper, arbetslag och studiebesök i regnbågen.

Att delta i nätverket Förskoleforum i kommunen. Samverka med andra Pedagogistor och inspirera till möten förskolor emellan och till ökad samverkan med föräldrar och övriga samhället.

Att delta på arbetslagens reflektionstid, arbeta för en reflekterande kultur, ställa frågor, vara tankeväckare, igångsättare, ge nya infallsvinklar, uppmuntra och stödja pedagogerna. Ser till att tid och fokus hålls, att allas röst blir hörd och att minnesanteckningar skrivs, förvaras och följs upp.

Särskilt ansvara för att tillsammans med övriga pedagoger:
Bevaka att lärprocesser synliggörs och fortgår, genom att verksamheten och projekten, observeras, reflekteras, genomförs och utvärderas med hjälp av pedagogisk dokumentation. Dokumentationer och miljön ska visa vilket lärande som pågår på förskolan.

Arbeta för att den pedagogiska verksamheten struktureras efter det pedagogiska året.
Ständigt reflektera kring barnens miljö och möjlighet att mötas, uppleva, förundras, undersöka och utveckla olika uttryckssätt och reflektionsformer genom de ”100 språken”.

Stödja ett gemensamt utforskande hos barn, föräldrar och pedagoger genom arbete med undersökningsbara projekt. Hjälpa till att begränsa, fördjupa, analysera, sammanfatta och gå vidare.

Reflektera kring vårt förhållningssätt, arbetssätt, vår barnsyn, kunskaps- och lärandesyn.

Att vårdnadshavare får ta del av fyra verksamhetsbrev/år som även arkiveras på förskolan i kvalitetssäkringspärmen samt digitalt.