Publicerad

Skolnämndens förslag på hur de ska klara budgetramen för 2019

Idag, den 13 december, hade skolnämnden i Härnösand sammanträde. De tog beslut om vilka åtgärder som ska göras för att nämnden ska klara sin budget för 2019.

I juni tog kommunfullmäktige beslut om respektive förvaltnings budgetram. Då fick skolan en ram på 608,3 miljoner. På kommunstyrelsen möte i december förändrades ramen och den summa som nu gäller är 600,3 miljoner. Det betyder att ramen är lägre än i juni, men fortfarande högre än 2018 då skolan hade en budget på 594 miljoner.

De 6 miljoner som skolan fått i utökad ram täcker inte löneökningar, hyresökningar och andra behov som skolan har beskrivit. Därför har skolnämnden tagit beslut om förändringar som måste göras för att klara budgetramen.

  • Elever ska inte längre få fri frukt under skoldagen.
  • Personalens möjlighet att åka på volontärresor försvinner.
  • Den 100 procentiga tjänsten som intendent på skolkontoret minskas till 50 procent.
  • Den centrala satsningen på giftfri förskola avslutas. Istället får förskolorna fortsätta att arbeta med detta inom ramen för skolpengen.
  • Budgeten för säkerhetshöjande åtgärder minskas. Det innebär att planerade förebyggande åtgärder inte kan genomföras till sin helhet
  • Asylsökande barn under 3 år får inte längre plats i förskolan.
  • Den centrala finansieringen av musik och kultur i skolan försvinner.
  • Finansiering av mindre barngrupper inom förskola till de förskolenheter som inte är berättigade till statsbidrag för mindre barngrupper försvinner.
  • Skolnämnden ska se över sin sammanträdesplan 2019 för att göra en besparing.

Att budgetramen har förändrats beror på att den prognos som fanns i juni inte blir verklighet. I juni var prognosen att de statliga medlen till kommunen skulle öka, bland annat beroende på att vi såg ut att bli fler invånare. I november ser vi att förändringen i antalet invånare gör att intäkterna från staten minskar. Vi får 1,68 miljarder från staten istället för 1,69. Det betyder att vi saknar 10 miljoner och måste korrigera budgetramarna utifrån det.

Slutgiltigt beslut om kommunens budget fattas av kommunfullmäktige den 17 december.