Publicerad

Härnösands kommun med i Skolverkets satsning på nyanländas lärande

Pojke och flicka sitter vid ett bord i skolmiljö och skriver.

Hur kan vi på bästa möjliga sätt hjälpa nyanlända elever att nå hög måluppfyllelse i skolan? Det ska vi Härnösand ta reda på med hjälp av Skolverket. Vi har blivit utvalda att vara med i en satsning som heter Utveckling av lärande för nyanlända. Till en början har Härnösands kommun fått 123 000 kronor för att arbeta med en förstudie och nulägesanalys. Förstudien omfattar all undervisning, från förskola till Komvux.

– Nulägesanalysen ska visa var vi står idag, vad vi är bra på och vad behöver vi utveckla. Den ska sedan leda till en åtgärdsplan. Vad behöver vi göra för att bli riktigt bra på nyanländas lärande, säger Birgitta Wigren, skolchef i Härnösand.

Skolverket bedömer sedan åtgärdsplanen och hjälper till att prioritera åtgärder som de vet ger stor effekt.

– De fäster stor vikt vid att det finns underlag som styrker det vi inte är nöjd med, säger Birgitta Wigren. Åtgärderna får inte bygga på en känsla eller tyckande. Det ska finnas statistik, undersökningar eller annan fakta som styrker åtgärderna.

Utifrån nulägesanalysen och förslagen på åtgärder ska Härnösands kommun besluta om de vill gå vidare till genomförande. Om det gör det har Skolverket möjlighet att ge stöd på upp till en miljon kronor fördelade på fem terminer.

– Väljer vi att gå in i ett genomförande ska de insatser vi gör ska gynna nyanlända elever, men också alla andra, säger Birgitta Wigren.

Skolverket har fått ett regeringsuppdrag att arbeta med riktade insatser för nyanländas lärande. Det handlar om att genomföra systematiska insatser för att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända en utbildning av hög och likvärdig kvalité. Målet högre måluppfyllelse på alla nivåer.

Det arbete som nu startar i Härnösand har genomförts i ett hundratal kommuner och är Skolverkets sätt att vara ute och vara delaktig i kommunernas arbete. De erbjuder kommuner att vara med i satsningen utifrån hur stort mottagandet av nyanlända de har haft.

Det lokala teamet i Härnösand som bland annat arbetar med nulägesanalysen är:

Robert Hedlund, rektor gymnasiet
Markus Selin, vuxenutbildningschef
Pernilla Fredriksson, rektor Solenskolan
Malin Scheele, förskolechef
Carina Söderlind Löfvander, rektor för grundsärskolan
Sara Mattsson, rektor Wendela Hellmanskolan
Ameli Engström, rektor vuxenutbildningen
Birgitta Wigren, skolchef
Mari Persson, samordnare.