Publicerad

Frågor och svar om SFI-undervisningen

Efter nyheten om att Humanus Utbildning Syd har gått i konkurs kommer det många frågor om SFI-undervisningens framtid. Det förekommer också en del missuppfattningar i rapporteringen. Här är svaren på de vanligaste frågorna.

Kommer SFI-eleverna att få den undervisning de har rätt till även i framtiden?
Ja. Oavsett vad som händer kommer kommunen se till att eleverna får den utbildning de har rätt till. I samma stund vi fick beskedet om konkursen började vi titta på olika möjligheter och alternativ och det arbetet pågår intensivt. Vad det blir för lösning är dock för tidigt att säga.
För närvarande pågår undervisningen som vanligt. Konkursförvaltaren driver verksamheten vidare åtminstone till och med den 22 november. Vi har en bra dialog med konkursförvaltaren och upplever att det finns en vilja att hitta lösningar.

Varför har Humanus gått i konkurs?
Först och främst är det inte Humanus i Härnösand som har gått i konkurs utan hela företaget Humanus Utbildning Syd. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och nästan all verksamhet i Skåne och Västsverige. SFI-undervisningen i Härnösand är bara en liten del. Varför Humanus har gått i konkurs kan vi inte svara på.

Varför har SFI-undervisningen upphandlats?
För några år sedan hade kommunen svårt att klara den lagstadgade tiden för att börja på SFI. Kötiden var för många elever längre än de tre månader som lagen säger. Det var också väldigt trångt i Johannesbergshuset. För att klara det tvingades vissa delar av arbetslivsförvaltningens verksamheter flytta till andra lokaler.
Det var ingen bra situation och därför beslutade Arbetslivsnämnden våren 2017 att göra en upphandling av stora delar av SFI-undervisningen. Det så kallade Spår 1, för personer som har lite eller ingen utbildning alls, ingick dock inte i upphandlingen. De eleverna har hela tiden fått sin SFI-undervisning i kommunens regi.

Gjordes inte upphandlingen för att spara pengar?
Nej, den primära anledningen var lokalbristen och kötiderna. När man sedan gör en upphandling så ska det lägsta anbudet antas, förutsatt att det uppfyller alla de krav som ställs. Humanus uppfyllde alla krav och hade det lägsta budet. Vi ställde för säkerhets skull extra frågor kring prissättningen, men fick betryggande svar av Humanus.

Hur har kvaliteten på undervisningen varit?
Bra. Förutom lokalproblem i början har vi inte haft någonting att anmärka på när det gäller kvaliteten. Vi har gjort täta uppföljningar, till och med betydligt oftare än vad avtalet säger. Skolinspektionen har också gjort en inspektion utan några anmärkningar.

Men det har varit få behöriga lärare?
Ja, tyvärr. Det är ett nationellt problem som alla SFI-anordnare kämpar med. Vi hade precis samma problem när vi drev undervisningen i egen regi. Det är helt enkelt väldigt svårt att få tag i behöriga lärare.

Blir det dyrare för kommunen nu?
Nej, egentligen inte. Vår utgångspunkt är att vuxenutbildningen ska fortsätta att drivas inom tidigare beslutad budgetram. Vad kostnaden för SFI-undervisningen blir i framtiden går inte att svara på nu, det beror på vilken lösning vi hittar. Men oavsett om just den kostnaden blir högre är alltså målet att klara det med den budget vi har.

Det sägs att personal inom vuxenutbildningen ska sägas upp?
Vuxenutbildningen hade i uppdrag att dra ned kostnaderna för 2020 och tanken var att minska personalstyrkan något, men i och med Humanus konkurs har de processerna stoppats helt. Nu måste vi avvakta och se vad som händer med SFI-undervisningen innan vi kan jobba vidare med fördelningen av resurserna för 2020. Men som sagt så är målsättningen att klara det inom den budgetram som tidigare har beslutats.