Publicerad

Samverkansmodellen HLT införs i alla skolor - ska ge bättre stöd till unga

En grupp personer sitter samlade runt ett mötesbord.

Nu börjar arbetet med att etablera HLT Härnösand på alla låg- och mellanstadieskolor i kommunen. På arbetsmötet i början av maj deltog från vänster: Anna Memmi, psykolog på centrala elevhälsan och projektledare för HLT Härnösand; Camilla Lundin, skolsköterska på Gerestaskolan; Pernilla Fredriksson, rektor på Solenskolan; Annica Valjemot, kurator på Södra sundets hälsocentral; Helene Brändström, enhetschef för Barn- och familjeenheten i Härnösands kommun; Annika Frykholm, kurator på Öbacka hälsocentral; och Cecilia Hjalmarsson, familjebehandlare på Barn- och familjeenheten.

Genom att samverka ska Härnösands kommun och Region Västernorrland ge barn och deras föräldrar ett så tidigt och bra stöd som möjligt. Pilotprojektet HLT Härnösand blev mycket lyckat, och nu införs modellen på alla låg- och mellanstadieskolor i kommunen.

Lärare, specialpedagog, kurator, psykolog, familjebehandlare – det finns många som kan hjälpa ett barn som har det jobbigt. Tack vare HLT Härnösand är det nu enklare än någonsin för dessa yrkesgrupper att samarbeta för barnens bästa.

- Om man är anställd av kommunen eller Region Västernorrland ska inte spela någon roll. Vi vill kunna hjälpa barnen så tidigt som möjligt och ge ett så bra stöd som möjligt och tillsammans blir vi bättre, säger Anna Memmi som är projektledare för HLT Härnösand.

HLT-teamet samlar all kompetens

Den stora nyheten med den nya samverkansmodellen är det nyinrättade HLT-teamet där alla verksamheter som möter barn i låg- och mellanstadieåldern träffas regelbundet. Verksamheterna är: primärvården, socialtjänstens barn- och familjeenheten, skola och elevhälsa. Här finns expertis på många områden och man kan dra nytta av varandras kunskaper för att tillsammans hitta den bästa lösningen för varje enskilt barn.

- Om det finns behov av stöd och hjälp kan vi, efter samtycke från vårdnadshavare, lyfta behovet i HLT-teamet. Ofta kommer initiativet från skolan, men det kan även komma från oss på Barn- och familjeenheten eller från kurator på hälsocentralen, säger Helene Brändström.

Flera vinster med HLT

Det pilotprojekt som genomfördes på Gerestaskolan och Solenskolan gav goda resultat. Att träffas regelbundet gjorde att det var enklare och naturligare att ta kontakt över yrkesgränserna. Anna Memmi pekar ut några tydliga vinster med modellen:

  • Det skapas bättre förutsättningar för att personal ute i verksamheterna ska se tidiga signaler på att ett barn inte har det bra
  • Lägre tröskel för en verksamhet att söka hjälp från andra professioner
  • Det sker ett lärande i den egna verksamheten om varandras verksamheter som gör det lättare att hjälpa bättre även i andra ärenden

Alltid med vårdnadshavarnas godkännande

En mycket viktig del i arbetet är att alla insatser alltid sker i samråd med vårdnadshavarna, så de får alltid lämna sitt medgivande innan ett ärende går till HLT-teamet.

Barnens perspektiv är naturligtvis också mycket viktigt, och barnet berättar sin historia med hjälp av det digitala verktyget Ommej.

- Vi tror väldigt mycket på det här arbetssättet och jag hoppas att kunskapen om HLT Härnösand sprider sig till alla. Barn och föräldrar kan ibland känna sig väldigt ensamma när det är jobbigt i livet, men det finns hjälp att få, säger Anna Memmi.


Kort om HLT Härnösand

  • Förkortningen HLT står för Hälsa, Lärande och Trygghet - ett barns tre grundläggande rättigheter enligt Socialstyrelsen.
  • HLT Härnösand är en del av Skolverkets och Socialstyrelsens nationella satsning Tidiga och samordnade insatser (TSI).
  • Andra HLT-projekt pågår i flera kommuner i länet, men Härnösand är först ut med att införa modellen på bred front.


Läs mer om HLT Härnösand här.

Läs tidigare artikel om HLT Härnösand här.

Läs mer om verktyget Ommej här Länk till annan webbplats..