Bygg- och exploateringskartan

I denna karttjänst kan du se olika lager av samhällsplaneringen i kommunen.

Karttjänsten finner du här. Länk till annan webbplats.

De lager du finner i karttjänsten är:

 • Detaljplaner
 • Fastighetsgränser
 • Väghållare
 • Potentiellt förorenade områden
 • Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • Brunnar
 • 100-års flöde
 • Fädbodsinventering
 • Fysisk påverkan kustinventering
 • Fågelskyddsområden
 • Vattengeotoper
 • Kulturmiljöprogram
 • Fiskevårdsområden
 • Verksamhetsområden
 • Jordarter
 • Riksintressen
 • Skyddade områden, så som nationalparker, naturreservat och byggnadsminnen med mera.