Publicerad

Bihotell och holkar ska öka biologiska mångfalden

Två personer med tre snickrade holkar för bin, fåglar och fladdermöss

Snickaren Faraj Daoud och arbetsledaren Rudi Ruch på arbetslivsförvaltningens Resursenhet med en bi/humleholk, en fågelholk och en fladdermusholk.

5 nya bihotell, 50 fladdermusholkar och 30 fågelholkar i våra parker och naturmarker. Det är några av de insatser Härnösands kommun gör för att öka den biologiska mångfalden.

Onsdag 22 maj är den biologiska mångfaldens dag och Härnösands kommun bidrar till den på många sätt. För fem år sedan sattes ett 50-tal fågelholkar upp och nu kommer alltså 30 till samt 50 fladdermusholkar och fem bihotell.

Fladdermusholkarna drar inte bara till sig fladdermöss utan fungerar även som gömställen för insekter som har svårt att hitta träd med håligheter.

− De senaste åren har vi tvingats ta ner ganska många dåliga träd och de här insatserna kan bland annat kompensera för det, säger Helene Lager, kommunens miljöchef.

Kommunen gör också flera andra insatser för att bidra till ökad biologisk mångfald:

  • En stor del av kommunens naturmark slås senare, efter blomning.
  • Även cirka fem mil vägslåtter körs senare på säsongen.
  • Två ängsområden vid Godstjärn och Lövudden ska slås med skärande redskap för att gynna lågväxande arter.
  • Vid gallring och slyröjning sparas vissa trädarter som gynnar insekter.
  • Inga bekämpningsmedel används i parkerna förutom för att bekämpa invasiva främmande växter.

− Härnösandsborna får gärna hjälpa till i det här arbetet genom att till exempel sätta upp egna insektshotell, säger Helene Lager.

Här kan du se hur du enkelt bygger några olika typer av bihotell Länk till annan webbplats.