Publicerad

Enkäten om Nybrogatan gav många bra svar

Nybrogatan i Härnösand.

Nu är arbetet med att analysera svaren från invånardialogen om Nybrogatan klart. Synpunkterna är av olika slag och ibland motstridiga, men två saker som träder fram är att dagens Nybrogatan är otydlig och behöver bli tryggare för alla typer av trafikanter.

Väldigt många synpunkter har kommit in och därför har också analysen tagit tid. Flest svar, nästan 700 stycken, fick delen som handlar om biltrafik. De övriga delarna om cykel, buss, gång, mötesplatser, utseende och vision har alla 200-250 svar.

− Vi är glatt överraskade över att så många svarat på enkäten. Det visar att Nybrogatan är viktig för Härnösandsborna. De som har svarat är inte bara engagerade utan också kloka, det är överlag väldigt hög kvalitet på svaren, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr.

Hon betonar att alla svaren i enkäten beaktas, oavsett om det är många eller bara någon enstaka som framför en åsikt. Magnus Oskarsson, vice ordförande i samhällsnämnden, instämmer och fortsätter:

− Och så vill jag lugna alla som tror att biltrafiken mer eller mindre ska försvinna från Nybrogatan. Nybron är en av våra två överfarter mellan ön och fastlandet och den måste minst klara dagens trafikmängd för alla trafikslag. De elbilar som kommer är visserligen miljövänliga men tar lika stor plats på vägen.

Mer tydlighet

Några synpunkter är vanligt förekommande i svaren, till exempel att dagens Nybrogatan är otydlig när det gäller filkörning, skyltning, företrädesregler och var olika trafikanter ska röra sig.

− Det är uppenbart att vi måste jobba för att det ska bli enklare för alla att förstå var de ska vara och hur de ska röra sig, säger Knapp Britta Thyr.

En annan sak som återkommer är att samspelet mellan olika trafikantgrupper inte alltid fungerar, att respekten brister framför allt när olika grupper av trafikanter ska dela samma yta.

− Det tror jag kan hänga ihop med otydligheten. Om det är tydligt för alla var de ska vara och vem som har företräde så flyter det nog också på bättre. Ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter är prioriterat, säger Magnus Oscarsson.

Störst utmaningar på Härnön

Det är uppenbart att det är på Härnön de största utmaningarna finns. Få synpunkter gäller Kronholmen, medan flera ställen på Härnön pekas ut. Framför allt är det korsningen med Skeppsbron som många upplever som besvärlig, liksom busshållplatserna vid Rådhuset/Riksbanken där olika trafikslag ska korsa varandras vägar.

− Det är inga nyheter att just de här två platserna pekas ut. Här måste vi tänka noga för att hitta bra lösningar som fungerar för alla, säger Knapp Britta Thyr.

Bland enkätsvaren finns också synpunkter som inte direkt har med själva ombyggnaden av Nybrogatan att göra. Det handlar till exempel om Nybrogatan ska vara öppen eller stängd för biltrafik på nätterna, om biltrafik över Torget, om snöröjning och tidtabeller för busstrafiken. Alla sådana synpunkter har lyfts ut och skickats vidare till dem som berörs.

Förslag ska tas fram

När det gäller Nybrogatan går arbetet nu vidare och samhällsförvaltningen ska ta fram ett förslag att presentera för politikerna i samhällsnämnden.

− Nu ska vi väga samman alla aspekter och hitta en så bra lösning som möjligt utifrån de tekniska förutsättningar som finns, vad kommunens trafikprogram säger och vad som har kommit fram i den här invånardialogen. Målet är att den nya Nybrogatan ska klara de trafikflöden som behövs och samtidigt vara en trygg och trafiksäker plats för alla typer av trafikanter, säger Thomas Jenssen, chef för samhällsförvaltningen.