Publicerad

Förslag för nya Nybrogatan

nybrogatan med skulptur i förgrunden

Foto: Julia Erixon

Nu finns ett grovt förslag för hur Nybrogatan kan byggas om. En enig samhällsnämnd har sagt ja till att arbeta vidare utifrån förslaget. Den stora förändringen är att cykeltrafiken på Härnön flyttas från Nybrogatan till två stråk vid sidan om samt flera tvärgående stråk som korsar Nybrogatan.

− I de invånardialoger vi haft har trängseln och samspelet mellan olika trafikslag lyfts fram som ett av de stora problemen med dagens Nybrogatan. Genom att flytta cykeltrafiken till mer attraktiva stråk tror vi att det kan bli säkert och bra för alla trafikanter, säger Knapp Britta Thyr (MP).

Det ena cykelstråket går från Universitetsbacken via Trädgårdsgatan och över torget till Nybron. Det andra stråket går Pumpbacksgatan ner till Storgatan och in på Nybrogatan de sista kvarteren innan Nybron.

En annan sak som lyfts fram av många är korsningen med Skeppsbron. Där ska det utredas om det går att bygga en rondell. Även i korsningen med Brunnshusgatan föreslås trafikljusen bytas ut till en rondell.

− Rondeller skapar ett jämnare och säkrare flöde, men det återstår att se om det är tekniskt möjligt, säger Magnus Oscarsson (S).

Även gående och busspassagerare får förbättringar i förslaget. Vid Rådhuset föreslås busskurerna flytta närmare gatan så att gångtrafiken kan passera bakom.

− Nybrogatan är komplex med många olika och delvis motstridiga önskemål. Det känns väldigt bra att vi har kunnat sammanfoga de många synpunkter som kommit från invånarna med de tekniska utredningar vi själva gjort. Nu har vi ett förslag som vi tror kan bli bra för alla, säger Christian Wasell (M).

Samhällsförvaltningen får nu i uppdrag att jobba vidare och återkomma med ett mer detaljerat förslag senast i mars 2020.

Följ det fortsatta arbetet med Nybrogatan på harnosand.se/nybrogatan