Publicerad

Söker bidrag för Gerestabäcken

bäck som slingrar sig genom en park

Visionsbild av framtidens Gerestabäcken.

Samhällsnämnden har beslutat att ansöka om statliga bidrag för att klimatsäkra och öka den biologiska mångfalden i Gerestabäcken. Oavsett om det statliga bidraget beviljas satsar samhällsnämnden 800 000 kronor på projektet under nästa år.

Under 2018-2019 har en förstudie gjorts för att ta reda på vilka åtgärder som behövs för Gerestabäcken. De problem som finns idag är bland annat att bäcken med åren har blivit allt mer artfattig och att den vid kraftig nederbörd blir översvämmad med följden att vattnet drar med sig jordmassor. Det finns också en del problem med att miljögifter påverkar bäcken.

De pengar som nu ska sökas är ett så kallat LONA-bidrag från Naturvårdsverket. LONA står för lokala naturvårdssatsningar och även förstudien har genomförts med hjälp av LONA-bidrag.

− Med de åtgärder som föreslås kommer Gerestabäcken att bli en fantastiskt fin miljö för fiskar och andra djur, men även som ett rekreationsområde för invånarna, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).