Publicerad

Nästa steg för Nybrogatan

Gata med mycket trafik på och en bro i bakgrunden.

Samhällsnämnden ger samhällsförvaltningen i uppdrag att gå vidare med utformningen av Nybrogatan och nu gå in mer på detaljerna i utformningen. Inriktningen är att leda cykeltrafiken i två stråk vid sidan om Nybrogatan samt att bygga en rondell i korsningen Nybrogatan/Brunnshusgatan.

Utifrån de synpunkter som kom fram i den medborgardialog om Nybrogatan som hölls för något år sedan har samhällsförvaltningen tagit fram en idéskiss till ny utformning. Där ingår bland annat att skapa två nya cykelstråk, det ena via Universitetsbacken/Trädgårdsgatan och det andra via Pumpbacksgatan. Den fortsatta utredningen ska också titta på en underfart vid anslutningen till Nybron på Härnösidan.

Utifrån idéskissen har en konsultrapport tagits fram.

− Rapporten bekräftar att idéskissen är en bra och framkomlig väg. Nu får förvaltningen titta närmare på exakt vilka lösningar som blir bäst och vad som är tekniskt möjligt, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).