Publicerad

Klart att gå vidare med nya Nybrogatan

Kartskiss med blå och gröna linjer inritade.

C och D på kartan är de föreslagna nya cykelstråken.

Nya Nybrogatan tar allt mer fast form. Samhällsnämnden har beslutat att gå vidare med ett förslag som bland annat går ut på att leda cykeltrafiken i två stråk parallellt med Nybrogatan. Den preliminära investeringen för hela projektet beräknas till 50 miljoner kronor.

Idén att styra bort cykeltrafiken från Nybrogatan kom efter den invånardialog som genomfördes i början av 2019. Nu har den upphandlade konsulten Tyréns skissat vidare och lämnat ett förslag som nu ska tas vidare till detaljnivå.

Det norra cykelstråket går från Kastellgatan via Pumpbacksgatan och Storgatan för att sedan gå på Nybrogatan den sista biten ned till Nybron. Det södra går från Gånsviksvägen eller Rosenbäcksallén via Universitetsbacken, Trädgårdsgatan och Torget till Nybron.

− På det här sättet behöver de olika trafikslagen inte blandas som idag. Vi skapar säkra stråk för både gång- och cykeltrafikanter utan att försämra framkomligheten för biltrafiken på Nybrogatan, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

På själva Nybrogatan blir det enligt förslaget ett körfält i varje riktning, dimensionerat för huvudgata (3,5 meter). I övrigt föreslås bland annat en rondell i stället för trafikljus i korsningen med Brunnshusgatan, markvärme i korsningen med Storgatan och förbud mot vänstersvängar på hela Nybrogatan. Mellan körfält och gångbana lämnas ett stråk för skyltar och plantering, en yta som vintertid kan användas för snö som plogas bort.

− Gångtrafikanterna får en bredare yta som är tydligt skild från körbanan av skyltzonen. Den som behöver gå över gatan får också kortare då körfälten blir smalare än idag. Det ökar säkerheten för de gående. Samtidigt blir det lättare för biltrafiken att komma fram med en rondell och inga vänstersvängar, säger nämndens 1:e vice ordförande Magnus Oskarsson (S).

Busshållplatserna blir kvar vid Rådhuset och Riksbanken, men busskurerna flyttas fram så att gångtrafiken kan passera bakom. Där blir det också en cykelparkering med tak och cykelanslutningar till de två cykelstråken.

I centrum är det mycket fokus på gågator, förbättrade mötesplatser och mer ytor för liv och samspel mellan människor.

− Det skapar ett mer attraktivt centrum och bidrar till ökat folkliv, puls och nya affärsmöjligheter även på andra tider än normala affärstider. Hela lösningen gör det mer attraktivt att gå och cykla, något som är bra för både folkhälsan och miljön, Knapp Britta Thyr.

Inom några år måste även Nybron bytas ut. När både bron och nya Nybrogatan är klara är tanken att gång- och cykeltrafiken ska kunna passera under bron vid brofästena.

Här kan du följa projektet Nybrogatan