Publicerad

Härnösand släcker och redovisar status på klimatarbetet

Text på vid bakgrund. Grön, orange, gul, röd och grå punkt visar hur det går för Härnösand med de 12 klimatutmaningarna som WWF satt upp för kommuner

Den 27 mars klockan 20.30 är det Earth hour. Då släcker vi ner i vår kommun och passar på att redovisa vårt arbete med Agenda 2030 och Världsnaturfondens (WWF:s) 12 klimatutmaningar. Härnösand är på god väg och har startat arbetet med flera av de klimatutmaningar som WWF har pekat ut för kommuner i Sverige.

– I Härnösands kommun gör vi många bra saker redan men vi behöver också göra mer. Jag ser just nu en stor drivkraft och vilja att göra mer. En av de insatser vi gör är att skapa ett hållbarhetskontor. Detta för att kraftsamla våra resurser i alla dimensioner av hållbarhet, säger Lars Liljedal, kommundirektör i Härnösands kommun.

Kommuner världen över är alla viktiga aktörer i arbetet att göra samhället och miljön mer hållbar. Inför Earth Hour 2020 listade Världsnaturfonden (WWF) 12 punkter och utmanade alla kommuner i Sverige att ta ledarskap för en snabbare omställning. Härnösands kommun antog utmaningen - och så här har det gått för oss.

Hur går arbetet med klimatutmaningarna?

1. Låta gräsmattor och ängsmarker blomma – Exempel på åtgärder finns inom den upphandlade parkentreprenaden där bland annat två ängsområden (även kallade fjärilsängar) slås med skärande verktyg på en yta om totalt ca 9 000 m2.

2. Restaurera/skydda kommunala våtmarker – Vi restaurerar just nu våtmarker i ett pågående projekt, Gerestabäcken, med bidrag till lokala naturvårdssatsningar (LONA-bidrag).

3. Rädda kommunskogar med naturvärden – Arbete pågår för att utveckla fler kommunala naturreservat för att skydda värdefulla naturmiljöer.

4. Införa miljözoner på centrala gator i kommunen – Kommuner har möjligheten att besluta om att vissa fordon kan stängas ute från särskilt miljökänsliga gator. Miljözon är en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten. Vi gör med jämna intervall luftmätningar i Härnösand och vår bedömning är att det inte finns behov av att införa miljözoner i Härnösand. Nästa luftmätning är planerad till hösten 2021 på Storgatan.

5. Upphandla laddbara elbilar och/eller biogasbilar till den egna fordonsflottan vid nästa nyinköp – Sedan 2015 har kommunkoncernens fordonspark utökats från 4 till 40 biogasbilar (2019). Vi ser också över hur bilarna används, om alla bilar är nödvändiga eller om dem kan ersättas med andra alternativ. Vi ska fortsätta öka antalet fossiloberoende fordon.

6. Bidra till att publik laddinfrastruktur för personbilar byggs/etableras i kommunen – Under perioden 2016-2019 har kommunen tillsammans med de kommunala bolagen Härnösandshus och HEMAB, och externa aktörer som Västernorrlands Museum och Hemfosa bidragit till en etablering av 60 laddmöjligheter på mer än 20 platser i kommunen. Härnösand har även fått en ny snabbladdare vid Ankaret, etablerad av ICA Maxi i samarbete med E.ON.

7. Införa en tjänsteresepolicy i kommunen – Infördes år 2015. Vid all planering av resor ska vi alltid fråga oss, måste jag resa och om jag måste det, hur kan jag göra det så klimatsmart som möjligt? Det har lett till att vi har minskat vårt resande med både tåg och flyg.

8-9. Beräkna kommunens klimatpåverkan från skolmaten. – Det pågår arbete med att ta fram en måltidspolicy där det tydligt pekas ut att klimatpåverkan från skolmaten ska minska. I årsplanen för 2021 finns det i resultatuppdraget för kommunstyrelsen att utsläppen av växthusgaser för kommunen ska minska med fokus på konsumtion (livsmedel). Att sätta mål för minskningen av klimatutsläpp i konsumtionen är ett naturligt nästa steg i arbetet med konsumtionsperspektivet.

10. Eliminera 10 procent av vandringshindren i vattendrag med höga naturvärden för att säkerställa fri passage upp och nedströms för alla migrerande arter – Åtgärder att eliminera vandringshinder ingår i pågående projekt Gerestabäcken och fler åtgärder kan bli aktuella i kommunens arbete med att utveckla naturreservat i kommunen.

11. Besluta om en kommunal kusthavsplan senast mars 2022 där kust, havsområde och koppling till grannkommuner och landbaserade aktiviteter ingår. – Utveckling av mark och vatten sker inom ramen av pågående arbete med ny översiktsplan, som nu är ute på samråd. Till den 16 april kan du ta del av förslaget och lämna dina synpunkter på hur du vill att Härnösand ska utvecklas – www.harnosand.se/op Länk till annan webbplats..

Vi måste vara långsiktiga
– Det är viktigt att vi klarar av att ha en långsiktighet och en förmåga att planera trots oroliga tider i samhället, som just nu med coronaviruset. Att skapa förutsättningar för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle har aldrig varit viktigare än just nu, jag är med, vi är med, säger Lars Liljedahl, kommundirektör Härnösands kommun.