Publicerad

Förbättringsförslag klara för vägarna på Härnön

Flygbild över en stad

Vägen mot Gånsvikshamn och Smitingen är en av de vägar som ingår i studien. Den andra är vägen mot Solumshamn.

Efter en gemensam studie finns nu flera förslag att arbeta vidare med för att göra vägarna till Solumshamn, Smitingen och Gånsvikshamn på Härnön säkrare och mer tillgängliga för de som går och cyklar.

- Vi har fått fram flera åtgärdsförslag. Några är enkla och mindre kostsamma som till exempel hastighetsdämpande åtgärder, förbättrad skyltning och hämta/lämna-zoner vid skolor, som kan åtgärdas relativt snart. Andra åtgärder som att bredda vägar och bygga separata gång- och cykelvägar tar längre tid eftersom det behöver utredas vidare och få finansiering, säger Jan Lindgren, utredningsledare på Trafikverket.

Vägarna 720 och 719 mot Gånsvikshamn och Solumshamn är på sina ställen smala och kurviga och det kan vara svårt att mötas på en del platser, särskilt för större fordon. Det saknas separerad gång-, cykel- och mopedväg (GCM-väg) och det är även en del busstrafik längs vägarna. Därför har kommunen och Trafikverket nu gjort en åtgärdsvalsstudie för att utifrån dagens förutsättningar och framtida utveckling av boende, rekreation och friluftsliv i det aktuella området hitta olika tänkbara lösningar för att göra vägarna smidigare och säkrare för de som går och cyklar.

Trafikverket och Härnösands kommun står som ansvariga för planeringen och genomförandet av de flesta av de föreslagna åtgärderna. Men det finns även förslag på åtgärder som behöver planeras i samverkan med andra parter, som till exempel Din Tur, Polisen, Länsstyrelsen och vägföreningar. För Trafikverket är nästa steg att ta beslut om fortsatt hantering av studien. Därefter behöver Trafikverket och Härnösands kommun arbeta vidare i frågan om finansiering och prioritering av genomförandet av åtgärder.

- Nu har vi tillsammans med Trafikverket skapat oss en bra helhetsbild över lämpliga åtgärder att jobba vidare med för att tillsammans öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för fler att förflytta sig längs med vägarna på Härnön, säger Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg, Härnösands kommun.

Exempel på möjliga åtgärder

  • Hastighetsdämpande åtgärder vid infarter till orter
  • Ökad hastighetsövervakning
  • Förbättrad skyltning
  • Siktröjning
  • Översyn av hållplatser
  • Hämta-lämna-zoner vid skolor
  • Utredning om busstrafik
  • Bygdeväg (en lågtrafikerad väg som målas och skyltas så att det blir tydligare för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra)
  • Vägbreddning
  • Separata gång- och cykelvägar

Åtgärdsvalsstudie

En åtgärdsvalsstudie är en förberedande studie där vi försöker förstå trafiksituationen i sin helhet med de brister, problem eller behov som finns. Flera aktörer arbetar tillsammans, som till exempel Trafikverket, landsting, regioner och kommuner och tittar på tänkbara lösningar och föreslår eventuellt åtgärder. Studien sker i flera steg och undersöker först hur man kan använda befintligt transportsystem bättre innan man föreslår att bygga om och bygga nytt.

Kontakt för mer info

Trafikverket, Jan Lindgren, senior utredningsledare, 010-123 61 97

Härnösands kommun, Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg, 0611-34 82 89