Publicerad

Härnösands tankar om infrastruktursatsningar lokalt och regionalt

Långtradare på vinterväg

Satsningar på järnväg, kollektivtrafik till viktiga knutpunkter, broförbindelse till Härnön och infrastruktur som stöttar viktiga industriinvesteringar. Det är några av de saker som Härnösands kommun lyfter fram i sitt remissvar på Region Västernorrlands regionala infrastrukturplan för 2022-2033.

Den regionala infrastrukturplanen beskriver vilka infrastruktursatsningar som ska prioriteras under den kommande tolvårsperioden. Planen ska bidra till regional tillväxt och hållbar utveckling.

Regionen har tagit fram förslag på en regional infrastrukturplan med en preliminär ekonomisk ram på 897 miljoner kronor. Planen är nu ute på remiss. Härnösands kommun har fått möjlighet att ge sina synpunkter på förslaget i ett remissvar.

- I vårt svar lyfter vi bland annat fram att infrastruktur som är viktig för industrisatsningar bör prioriteras. Vi tycker att det är bra att regionens förslag är mer flexibelt än tidigare. Det ger bättre möjlighet att prioritera och möta de utmaningar som finns för att utveckla Västernorrland till en plats som människor väljer att leva på och besöka, men också en plats där företag och organisationer väljer att växa, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Här är en sammanfattning av de synpunkter som Härnösands kommun lyfter fram i remissvaret:

  • Härnösands kommun välkomnar nationell samfinansiering som bidrar till utvecklingen av järnvägen Gävle-Härnösand och vidare norrut med målet att finansieringsbesluten i sin helhet är tagna i god tid före år 2030.
  • Positiv till utveckling av infrastruktur till kollektivtrafik. Och en mer tillgänglig kollektivtrafik till viktiga målpunkter i regionen exempelvis länets flygplatser.
  • Härnösands kommun tycker att det är viktigt att den regionala infrastrukturplanen innehåller finansiering av satsningar på väg 718 Brunne, väg 719 Solum, väg 720 Gånsvik och färjeläget vid Hemsön. Detta eftersom Trafikverket säger att det behövs samfinansiering för att de satsningarna ska blir verklighet.
  • Det behöver pekas ut fler regionalt övergripande stråk för vardags- och fritidscykling i Härnösands kommun. Idag finns det två stråk utpekade, ett stråk för vardagscykling mellan Härnösands tätort och Älandsbro och ett stråk för fritidscykling från Härnösand Central till Smitingen.
  • Det måste finnas förutsättningar för infrastruktursatsningar kring Saltvik industriområde och Djuphamnen för att stötta den utveckling som sker där. Infrastruktur som stödjer utveckling av ett nytt industriområde söder om Härnösand behövs också.
  • Härnösands kommun välkomnar åtgärder som minskar trafiksäkerhetsbrister på E4:an och i problembackar i regionen och åtgärder som ger möjlighet att leda om trafik utan att det stör annan lokal trafik och bebyggelse allt för mycket.
  • Det är viktigt att broförbindelserna till Härnön samordnas mellan den nationella och regionala nivån och att hänsyn tas till försvarsmaktens närvaro på Härnön.
  • Det behövs mer statligt stöd i den regionala planen för att täcka de kostnadsökningar som regionen har med hänsyn till de geologiska förhållandena, för att hantera risker för ras och skred och den utsatthet för tjäle som bryter ner infrastrukturen i regionen. Dessa riskerar att bli större i framtiden med anledning av klimatförändringarna.

Det är Trafikverket som genomför de åtgärder som Regionen prioriterar inom den regionala infrastrukturplanen och Regeringen beslutar om den slutgiltiga ekonomiska ramen för planen.