Publicerad

Cykelväg till Byåker utreds

flicka med cykelhjälm som lutar sig med armarna mot styret

Samhällsnämnden har beslutat att utreda förutsättningarna för att bygga en gång- och cykelväg mellan Bondsjöhöjden och Byåker. Kommunen ska också fortsätta verka för att det byggs cykelväg hela vägen till Brunne och även ut till Smitingen. Ansvaret för båda vägarna ligger dock hos Trafikverket.

− Vi har en bra samverkan med Trafikverket och ska bidra med det vi kan för att de här gång- och cykelvägarna byggs, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

I tre olika e-förslag har invånare föreslagit cykelbanor. När det gäller sträckan till Byåker vill alltså samhällsnämnden göra en utredning.

− Vi vill i grova drag veta vad som skulle krävas för att bygga den och vad det skulle kunna kosta, säger Knapp Britta Thyr.

De övriga två e-förslagen avslogs eftersom det är Trafikverket och inte kommunen som är väghållare och har ansvaret för vägsträckorna.

För båda sträckorna har Trafikverket gjort så kallade Åtgärdsvalsstudier (ÅVS). En ÅVS är ett första steg i en process där dels den rådande situationen beskrivs, dels ett önskat läge och förslag till åtgärder.

När det gäller väg 718 till Brunne så är sträckan indelad i etapper där den första etappen Brunne-Solberg är prioriterad i den regionala transportplanen och troligen kommer att planeras under 2022.

För väg 720 till Smitingen gjordes en ÅVS i samarbete med Härnösands kommun som blev klar under 2021. Där skissas tre olika lösningar med olika ambitionsnivå för en gc-väg till Smitingen.

− I år ska Trafikverket fastställa en ny regional transportplan och vi kommer att jobba för att båda de här projekten prioriteras i det beslutet, säger Knapp Britta Thyr.