Publicerad

Härnösands kommun lyfter Nya Ostkustbanan i remissvar

Tågperrong och informationstavla

Trafikverket har redovisat ett förslag på en ny nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022–2033. I den nationella planen föreslås åtgärder för att underhålla, bygga ut och utveckla den svenska transportinfrastrukturen de kommande tolv åren. Härnösands kommun delar region Västernorrlands bedömning om att regionen, mellersta och norra Sverige samt de flesta andra delarna i landet skulle missgynnas om Trafikverkets förslag till plan skulle antas av regeringen och sedan genomföras.

I sitt remissvar lyfter Härnösands kommun fram Nya Ostkustbanan och Botniska korridoren som helhet, som en fortsatt central och viktig fråga för såväl Härnösands och de norra regionernas utveckling, och för att nya arbetsmarknadsregioner ska utvecklas i framtiden.

Härnösands kommun ställer sig bakom yttranden från Nya Ostkustbanan AB och Region Västernorrland och kompletterar ytterligare några sympunkter, bland annat att:

  • Det är av stort vikt att framtida sträckning av E4 Härnösand namnges i planförslaget för att kunna bearbetas närmare i dialog med Härnösands kommun.
  • Förutsättningar i anslutning till E4:an och pågående förberedelser för framtida industriinvesteringar i Torsboda och i område söderom Härnösand bör samordnas mellan den nationella och regionala nivån inom infrastrukturområdet.
  • Frågan om broförbindelserna till Härnön behöver samordnas mellan den nationella och regionala nivån inom infrastrukturområdet och även behöver beakta försvarsmaktens närvaro på Härnön.

Vidare ser Härnösands kommun behov av att den ekonomiska ramen för regional infrastrukturplan kompletteras med ett utökat statligt stöd för att frigöra det ekonomiska utrymmet för andra brister och behov som finns för att utveckla regionens transportinfrastruktur i den riktning som återfinns i den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrlands län.

Det behövs även till regionen kompletteras medel för att täcka kostnadsökningar i viktig regional infrastruktur som påverkas av klimatet. De geologiska förhållandena i Västernorrland är geotekniskt en stor utmaning redan idag och klimatförändringar medför att markstabiliteten påverkas och bärigheten på transportinfrastruktur försämras. Det kan medföra behov av särskilda klimatanpassningsåtgärder och ökade kostnader för infrastrukturprojekt i regionen.

Mellersta norrlandskusten är ett av Sveriges tio största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning som pekats ut i en rapport framtagen år 2021 till regeringen av Statens geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).