Publicerad

Nytt gång- och cykelprogram

en ung flicka med cykelhjälm lutar sig över ett cykelstyre

Samhällsnämnden har antagit ett nytt gång- och cykelprogram (GC-program) med en tillhörande handlingsplan. Programmet talar om hur kommunen ska arbeta långsiktigt med gång- och cykelplaneringen medan handlingsplanen radar upp konkreta åtgärder som kan göras.

− Det långsiktiga målet är att genom välplanerade gång- och cykelvägar öka andelen gående och cyklande i kommunen. Det är bra för både folkhälsan, miljön och ekonomin, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

I GC-programmet delas nätet upp i ett huvudnät som binder samman olika stadsdelar och viktiga målpunkter till en sammanhängande helhet och ett sekundärnät med anslutande leder. Programmet anger vilken standard som respektive nät bör hålla och att trafikslagen vid nybyggnad ska prioriteras enligt ordningen cykel, gång, kollektivtrafik och biltrafik.

Den tillhörande handlingsplanen listar 41 konkreta åtgärder av olika storlek. Åtgärderna är inte prioriterade mot varandra.

− Programmet pekar också ut sträckor som behövs på landsbygden. Det är viktigt att hela kommunen hänger ihop, säger Magnus Oskarsson (S), vice ordförande i samhällsnämnden.

I vilken ordning de konkreta åtgärderna kommer beror på många andra faktorer, till exempel ekonomi och hur de passar in i andra projekt.

GC-programmet gäller till år 2040 medan handlingsplanen ska uppdateras minst vartannat år. Det slutliga beslutet om GC-programmet tas i kommunfullmäktige.