Publicerad

Placering för nytt äldreboende ska utredas

en äldre kvinna sitter med händerna framför sig. Hon ler.

Samhällsförvaltningen får i uppdrag att utreda var ett nytt äldreboende kan placeras. Det har samhällsnämnden beslutat.

Härnösand behöver fler platser inom särskilt boende och planen är att bygga ett helt nytt äldreboende med 80 platser plus annan verksamhet. Det första förslaget var att bygga boendet på en grusplan vid Gerestaskolan, men samhällsnämnden anser inte att det är en lämplig placering och vill nu utreda alternativ.

− Verksamhetens behov är fortsatt stort, därför brådskar detta, men den här typen av exploatering kräver god samhällsplanering, säger Magnus Oskarsson (S), vice ordförande i samhällsnämnden.

Ett av de viktigaste skälen för att hitta en annan placering är att få en bättre spridning av kommunens äldreboenden inom tätorten. Det talar för att ett nytt boende bör ligga på fastlandet då det redan finns tre boenden på Härnön.

Ett annat skäl är att den föreslagna platsen skulle kunna försämra trafiksituationen vid Gerestaskolan och därmed motverka målet om säkra skolvägar. Vid höga vattenflöden finns också viss risk för jordrörelse i området. Samhällsnämnden uttrycker också att strävan bör vara att i första hand hitta befintliga lokaler, ytor och områden för det nya boendet i stället för att exploatera oanvänd mark.