Publicerad

Samråd om Gerestabäcken

illustration av en slingrande bäck i ett parklandskap. En person sitter på en bänk vid bäcken och en annan person går med en hund på en gångväg.

Nu går projektet med Gerestabäcken vidare. Härnösands kommun söker tillstånd hos mark- och miljödomstolen för flera åtgärder och det går att tycka till om de föreslagna åtgärderna fram till den 22 augusti.

Projektet är ett så kallat LONA-projekt (LOkal NAturvårdssatsning) och finansieras till stor del med pengar från Naturvårdsverket. Projektet syftar till att återskapa Gerestabäcken till en mer naturlig bäck med vandrande havsöring och en ökad biologisk mångfald.

Målet är även att minska flödestopparna och därmed skydda vägar och mark i bäckens nedre delar mot översvämningar och erosionsskador. Ytterligare ett mål är att reducera utsläppen av närsalter och miljögifter till havet.

Förra året byggdes två dammar, en vid hästsportarenan och en vid Gerestaskolan. De åtgärder som nu planeras är att återskapa en våtmark i skogsområdet mellan Geresta och Stenhammar och att bygga ytterligare en damm vid ställverket i höjd med Gerestaskolan. Allt för att minska risken för översvämning.

För att skapa en mer naturlig och fiskvänlig bäck ska två vägtrummor bytas ut och en ny bottenstruktur skapas i den nedre delen av bäcken, söder om Rosenbäcksallén. Samtliga åtgärder kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen och ett samråd pågår till den 22 augusti.

Läs mer om projektet och lämna eventuella synpunkter på harnosand.se/gerestabacken

Läs om alla utvecklingsprojekt på harnosand.se/utveckla