Publicerad

Så ska gång och cykelvägarna i Härnösand utvecklas

Sommar och två cyklister som cyklar över en bro. Vatten och båtar nedanför.

Kommunstyrelsen har antagit ett nytt gång- och cykelprogram, GC-program, med en tillhörande handlingsplan. Programmet talar om hur kommunen ska arbeta med gång- och cykelplaneringen.

- Målet är att ännu bättre knyta ihop de många gång- och cykelstråk som redan finns i Härnösand och på så sätt få fler att gå och cykla. Härnösands kommun ska vara en kommun som bjuder in till hälsosamma och miljömässigt kloka val för hur du ska ta dig till träningen, skolan, jobbet eller föreningsaktiviteten, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

I GC-programmet beskrivs ett huvudnät som binder samman olika stadsdelar och viktiga målpunkter till en sammanhängande helhet. Där finns också ett sekundärnät med anslutande leder. Programmet talar om vilken standard som respektive nät bör hålla. Det säger också att när vi bygger nytt ska vi i första hand prioritera trafikslaget cykel, därefter gång, kollektivtrafik och biltrafik.

Till gång- och cykelprogrammet finns en handlingsplan. Den listar 41 konkreta åtgärder av olika storlek. Åtgärderna är inte prioriterade mot varandra. I vilken ordning de konkreta åtgärderna kommer beror på många andra faktorer, till exempel ekonomi och hur de passar in i andra projekt.

− Programmet pekar också ut sträckor som behövs på landsbygden. Det är viktigt att hela kommunen hänger ihop, säger Ingemar Wiklander, majoritetsföreträdare (Kd).

GC-programmet gäller till år 2040 medan handlingsplanen ska uppdateras minst vartannat år. Det slutliga beslutet om GC-programmet tas i kommunfullmäktige.