Adjunkten 1

Bild från platsbesök på fasaden framifrån

Ett planärende har blivit uppstartat för fastigheten Adjunkten 1.

Syftet med detaljplanearbetet är att göra en ny detaljplan för att modernisera planbestämmelser och utreda möjligheterna till en större byggrätt.

Planområdet är beläget i centrala Härnösand.

I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 och aktualitetsförklarad i april 2016, redovisas området som tätortsbebyggelse. Planförslaget bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner.

Har du frågor om planarbetet?

Kontakta:

Hanna Krämmer
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se