Fastlandet 2:45

Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet, fastigheten Fastlandet 2:45

Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra expansion av nuvarande verksamhet

Planområdet ligger i direkt anslutning till industriområdet Baldershage, ungefär 1,7 km fågelväg till centrala Härnösand. Området som ska planläggas är dels befintlig industrimark samt naturmark med blandad växlighet och berg i dagen. Intill området finns en kraftledningsgata och i områdets närhet finns Bondsjöns vattentäkt.

Planförslaget

Syftet med ansökan är att möjliggöra expansion av nuvarande verksamhet. Ansökan gäller framtagande av en detaljplan som möjliggör en 1500 kvm stor utbyggnad samt en utökning av byggnadshöjden från nuvarande detaljplans 8 meter till 10 meter.

Gällande detaljplaner

För fastigheterna gäller två detaljplaner med laga kraft-datum 19860919 samt 19731212, båda planernas genomförandetid har passerat. Detaljplanerna medger småindustri och åtta meter byggnadshöjd.

Översiktsplanen

I nu gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 2011 och aktualitetförklarad våren 2016, redovisas områdets mark- och vattenanvändning som skogsbruk. Det finns även en korridor för eventuell framtida järnvägsdragning. Där ska ny bebyggelse inte uppföras, detta för att förhindra rivningar i senare skede. Vidare anger översiktsplanen tätortsbebyggelse där finns verksamheter och bebyggelse av tätortskaraktär.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se