Fastlandet 2:45

Planområdet

Översiktsbild över planområdet för del av fastigheterna Fastlandet 2:44, 2:45 och del av Fastlandet 2:64 samt del av Baldershage 2, Härnösands kommun

Framtagande av en ny detaljplan för att möjliggöra expansion av nuvarande verksamhet, Edmo Lift - skede granskning

Planförslaget

Ett förslag till detaljplan har upprättats för området för att möjliggöra utbyggnad av befintlig verksamhet i området. Vidare ändras användningen av del av Jägaregatan från allmän gata till att bli kvartersmark. I korsningen till Kretsloppsparkens infart föreslås en vändplan.

Planområdet ligger i direkt anslutning till industriområdet Baldershage, ca 2 km från centrala Härnösand.

Planområdet åt väster tillåter att den nya byggnaden som har uppförts intill den befintliga byggnaden i nordost blir tillåten. Markytan parallellt med ledningsgatan och vidare söderut kan anordnas som väg om det skulle behövas i framtiden för att komma åt områdets södra del.

Mot bebyggelsen i norr ger detaljplanen tillåtelse för bullerskyddsåtgärder, som bullervall och plank för att motverka de bullerstörningar som kan uppkomma från verksamheten. Vidare finns en bestämmelse som reglerar att belysning på parkeringsplats och fasad inte ska riktas mot skogen med hänsyn till djurlivet.

Befintliga anslutningsväg till verksamheten idag kommer inte att förändras men planförslaget.

Planområdet åt öster innebär att befintlig gata som är allmän platsmark idag ändras till kvartersmark. Planförslaget ska tillskapa en effektivare användning av den redan planlagda industrimarken. Fastigheterna som ligger i anslutning till del av Jägaregatan använder inte gatan idag som in- och utfart utan kan fortsättningsvis använda Jägaregatan som blir kvar för in- och utfart till verksamheterna/fastigheterna. Del av gatan mot Kretsloppsparken blir vändplan och allmän platsmark.

Del av båda planområdena ligger inom område för riksintresse järnvägskorridor. Inom det markområdet får inte fasta byggnationer uppföras.

Planförslaget hanteras med ett standardförfarande.

Översiktsplanen

Det året när beslut om planbesked togs var den gällande översiktsplanen från 2011. Översiktsplanen redovisade då området som skogsbruk, korridor för eventuell framtida järnvägsdragning och tätortsbebyggelse där finns verksamheter och bebyggelse av tätortskaraktär.

I nu gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 2022-09-26 anges området som verksamhet. Med motiveringen att Icke störande verksamheter inom den sammanhängande bostadsbebyggelsen ska uppmuntras då de tillför en funktionsblandning på stadsdelsnivå samt skapar liv och rörelse till sitt närområde.

Planen möjliggör för verksamhet enligt kommunens gällande översiktsplan.

Samråd

Under samrådstiden 21 augusti till 18 september 2023 fanns handlingarna på Sambibliotekets entréplan samt på hemsidan nedan.

Efter samrådstidens utgång går kommunen igenom inkomna synpunkter och ser över om eventuella revideringar av detaljplaneförslaget är aktuellt. Kommunen sammanfattar inkomna synpunkter och bemöter dessa i en samrådsredogörelse. Efter samrådet sker en granskning av detaljplaneförslaget.

Granskning

Under granskningstiden 24 januari till 14 februari 2024 finns handlingarna på hemsidan här nedan samt på Sambibliotekets entréplan.

Har du synpunkter på planförslaget så skicka in dem senast den 14 februari 2024 till planarenden@harnosand.se eller till Härnösands kommun, 871 80 Härnösand. Både barn och vuxna får tycka till om planförslaget.

Under granskningstiden är det sista möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningstidens utgång sammanfattas inkomna synpunkter och kommenteras av kommunen i ett granskningsutlåtande. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar och kan därför lämnas ut om någon begär det. Alla yttranden som inkommer under planprocessen sammanställs och finns tidvis publicerade på Härnösands hemsida och på Sambiblioteket entréplan när detaljplanen är på remiss. Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se