Sälstens udde, Motorn 1

Bild tagen från gatan ner över Sälsten och tilltänkt planomårde. Visar hav och buskage

Samråd kring detaljplan för del av MOTORN 1, Härnösands kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för att pröva förutsättningarna för bostadsändamål på del av fastigheten Motorn 1.

Planområdet är beläget drygt 1,5 kilometer nordost om Härnösands centrum, strax väster om Sälstens badplats. Markägare är en privat fastighetsägare.

Planförslaget

Förslag till detaljplan för del av Motorn 1 föreslår byggnation av bostadsändamål, med möjlighet att bygga friliggande villor eller radhus- och/eller parhus. Det finns även möjlighet att bygga ett flerfamiljshus. Planförslaget medger en viss byggrätt för huvudbyggnad och komplementbyggnad. I planförslaget finns även utlagt Naturmark, Parkmark och Gata som allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap.

Det finns vidare bestämmelser som reglerar högsta nockhöjden för huvudbyggnad- och komplementbyggnad. En bestämmelse som anger att befintlig markprofil ska följas så långt det är möjligt i området finns med anledning av den karaktär området har idag från Brunnshusgatan till gångstråket invid vattnet. Strandskyddet är med planförslaget upphävt och ett villkor finns som hanterar den markförorening som finns i området.

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 och aktualitetsförklarad april 2016, redovisas området som utvecklingsområde för bostäder samt tätortsbebyggelse.

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Samrådstid

Under samrådstiden 8 oktober till 29 oktober 2021 finns handlingarna på kommunens hemsida, www.harnosand.se/planfragor samt på Sambibliotekets entréplan.

Har ni synpunkter på planförslaget så lämna dem senast den 29 oktober 2021 till Härnösands kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand eller till planarenden@harnosand.se

Planförslaget hanteras med ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Efter samrådstidens utgång sammanfattas inkomna synpunkter och kommenteras i en samrådsredogörelse. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar, därmed kan andra begära ut era yttranden. Alla yttranden som inkommer under planprocessen kommer även att sammanställas och kommer tidvis finnas publicerade på Härnösands hemsida och även tillgängliga på Sambiblioteket. Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), läs mer på
https://www.harnosand.se/gdpr

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se