Västra Saltvik, etapp 1

Foto från aktuellt planområde, taget från en bergshöjd ner mot gatan vid E4

Ett planarbete har blivit uppstartat för att ändra lokalgatans dragning för västra Saltvik, etapp 1.

Planförslaget

Just nu pågår ett detaljplanearbete för att göra en ny detaljplan för västra Saltvik etapp 1. Planområdet är sedan 2016 planlagt för industriändamål, inga verksamheter finns i dagsläget i området. För att få ett bättre nyttjande av marken finns nu behov att ändra lokalgatans dragning samt göra mindre justeringar i detaljplanen. Planområdet kommer fortsatt planläggas för industriändamål.

Planområdet är beläget väster om E4 ungefär 4 kilometer från centrum i Härnösand.

Planområdet inringat i rött på en kartbild

Aktuellt planområde

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 2011, aktualitetsförklarad våren 2016, pekas området ut som utvecklingsområde för industri och infrastruktur.

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Begränsat standardförfarande

Planarbetet ska genomföras med ett begränsat standardförfarande Länk till annan webbplats. eftersom planförslaget innebär en åtgärd av mindre betydelse med en liten och tydlig samrådskrets.

Förfarandet förutsätter att samrådskretsen aktivt godkänner förslag till detaljplan redan under samrådet. Om förslaget till detaljplan godkänns under samrådet kan kommunen utesluta granskningen. Det innebär att det efter samrådet inte återstår fler tillfällen att lämna synpunkter på. Planförslaget kan inte antas direkt om det skett ändringar efter godkännandet.

Tidplan

Planförslaget planeras att ställas ut på samråd under december 2021 och antas i samhällsnämnden i januari 2022.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Hanna Krämmer
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se