Ytterfälle 1:45

Kartbild över planområdet

Antagande av detaljplaneändring för att möjliggöra byggnation av ett fritidshus i utkanten av Ytterfälle

En ändring av detaljplan för Ytterfälle 1:31 m.fl. med beteckning 22-SÄB-1805 och beslutsdatum 1963-05-22 har upprättats för att möjliggöra för byggnation av ett nytt fritidshus på fastigheten Ytterfälle 1:45.

Planområdet är beläget på norra Fällöudden, Skatan, ca 6 km söder om centrala Härnösand. Marken är privatägd.

Planförslaget

Förslag till ändring av detaljplan för Ytterfälle 1:45 föreslår ändring av huvudbyggnadens och komplementbyggnadens byggnadsarea för att möjliggöra byggnation av ett fritidshus med tillhörande komplementbyggnad. Huvudbyggnaden begränsas även med en bruttoarea. Ändringen innebär även en reglering av färgsättning.

Planförslaget hanteras med ett begränsat standardförfarande Länk till annan webbplats.. Valt förfarande innebär att om samrådskretsen godkänner detaljplaneförslaget redan under samrådet kan granskningsskedet uteslutas. Planen kan då gå direkt från samråd till antagande.

Översiktsplanen

I nu gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 2011 och aktualitetförklarad våren 2016, redovisas områdets mark och vattenanvändningen som BR, bebyggelse och rekreation.

Samhällsförvaltningen bedömer att den sökta åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och syftet i gällande detaljplan.

Samråd

Under samrådstiden 9 mars till 28 mars 2022 fanns handlingarna på www.harnosand.se/detaljplanering samt på Sambiblioteket plan 1.

Samhällsförvaltningen har upprättat ett granskningsutlåtande där inkomna
synpunkter samt kommunens bemötande sammanfattas.

Samtliga i samrådskretsen har godkänt planförslaget vid samrådet vilket gör att granskningen kan uteslutas och planen gå direkt till antagande.

Antagande

Samhällsnämndens beslutade den 2022-04-13 i § 74 att anta ändring av detaljplan för Ytterfälle 1:45.

Planförslaget får laga kraft tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se