Ansökan om stöd för evenemang och möten

Stödet kan ges till evenemang som ger positiva effekter för besöksnäringen och stärker Härnösands varumärke. Vi kan hjälpa till med rådgivning, samordning, marknadsföring eller ekonomiskt stöd.

Information till dig som ska ansöka om evenemangsstöd

Härnösands kommun vill skapa förutsättningar för att befintliga evenemang ska kunna utvecklas och för att nya evenemang ska etableras. Evenemangsstödet ska stimulera satsningar på evenemang som ger positiva effekter för besöksnäringen och stärker vårt varumärke som en attraktiv kommun. Evenemang som beviljas stöd ska bidra till ett ökat antal inresande besökare och generera övernattningar på våra boendeanläggningar året runt.

Evenemangsstödet kan bestå av rådgivning och samordning inom kommunen, marknadsföring och kommunikationsarbete eller ekonomiskt stöd.

De evenemang som kommunen engagerar sig i ska genomföras professionellt och med hög kvalitet. Omfattningen på samarbetet med kommunen beror på hur väl evenemanget uppfyller kriterierna nedan. Kommunens strategiska evenemangsgrupp tar beslut om inkomna ansökningar och alla samarbeten styrs genom avtal.

Sista ansökningsdag för evenemang som ska genomföras juli till september är 30/9 2019. Efter sista ansökningsdag kommer kommunens evenemangsgrupp ha beslutsmöte och därefter meddelas beslut på alla ansökningar.

Krav och kriterier för evenemang

Evenemanget ska genomföras inom Härnösands kommun enligt beskrivning i ansökan.

 • Arrangören ska kunna uppvisa budget och plan för genomförande.
 • De evenemang som kommunen engagerar sig i ekonomiskt ska genomföras professionellt med hög kvalitet. De ska vara etiskt, socialt och miljömässigt godtagbara.
 • Evenemang som beviljas stöd ska utvärderas och redovisas senast en månad efter genomförandet.
 • Härnösands varumärkeslogotyp ska alltid exponeras i kommunikationsmaterial.
 • Evenemangsstödets storlek baseras på ansökans innehåll, om innehållet ändras behöver förändringar meddelas.
 • Skulle evenemanget inte genomföras är sökande återbetalningsskyldig.

Omfattningen på samarbetet med kommunen beror på hur väl kriterierna för evenemang och möten uppfylls. Kommunens strategiska evenemangsgrupp beslutar om mottagna ansökningar och alla samarbeten styrs genom avtal.

Kriterier för evenemang som prioriteras

Evenemang och möten bör:

 • Stärka Härnösands och Höga Kustens varumärke och öka kännedom om platsen genom synlighet.
 • Ge positiva effekter för besöksnäringen och bidra till Härnösands tillväxt.
 • Bidra till att öka besöksantal och årsbeläggning.
 • Ta ansvar för en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
 • Bidra till ett brett och varierat evenemangsutbud.
 • Attrahera invånare genom att vara tillgängligt och bidra med intressant innehåll.
 • Ha potential för vidareutveckling (återkommande evenemang).

Vid frågor eller funderingar kring kriterierna kontakta gärna evenemangslotsen.
E-post: foretagslotsen@harnosand.se
Telefon: 0611-34 82 31

Hämta automatiskt dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter Länk till annan webbplats..
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade

Lagringstid

 • 2 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under rubriken Personuppgifter ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen
E-post: kommun@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Företagslotsen
E-post: foretagslotsen@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 34