Underrättelse överklagande

Hur man överklagar hos förvaltningsrätten
Om du är missnöjd med detta beslut kan du skriftligen överklaga det. Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och diarienummer, vilken ändring av beslutet du önskar och motivering till ditt yrkande.

Skrivelsen ska vara undertecknad av dig och bör vara ställd till förvaltningsrätten. Skrivelsen ska dock lämnas in eller skickas till kommunen för att uppenbara felaktigheter i beslutet ska kunna rättas. Om kommunen inte ändrar beslutet som du vill kommer handlingarna att skickas till förvaltningsrätten för prövning.

Kommunen måste ha mottagit skrivelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan inte ditt överklagande tas upp.