Ansökan om tilläggsbelopp för barn - elev i behov av extraordinära stödåtgärder

Tilläggsbelopp kan fås utöver grundbeloppet om en elev har ett mycket omfattande behov av särskilt stöd och om de stödinsatser som skolan genomför är extraordinära. Vid särskilda omständigheter kan man även få tilläggsbelopp för lokalanpassning och/eller kompensatoriska hjälpmedel.

Huvudmannen för den fristående verksamheten ansvarar för ansökan.

En individuell prövning av varje elevs unika situation och behov måste alltid göras.

I ansökan ska elevens extraordinära behov beskrivas, vilka åtgärder som redan satts in, vilka som planeras och hur åtgärderna ska följas upp och värderas.

Barnets/elevens individuella stödbehov ska vara väl dokumenterade och definierade. Relevanta utredningar eller annat underlag ska vara aktuella.

Vid förnyad ansökan ska en utvärdering redovisas av tidigare insatser.

På den här sidan finns riktlinjerna för tilläggsbelopp att läsa.