Ansökan om modersmålsstöd och modersmålsundervisning

I många familjer talas ett annat språk än svenska hemma. Det språket blir då barnets modersmål. Undervisning i modersmål erbjuds elever om en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål.

Rätt att delta i modersmålsstöd och modersmålsundervisning har barn och elever från förskolan till och med gymnasiet. För att delta krävs grundläggande kunskaper i språket och att språket är det dagliga umgängesspråket i hemmet.

På förskolan ges stöd i barnets språkutveckling i första hand av ordinarie personal på barnets förskola i samarbete med föräldrarna. Modersmålsstöd i förskolan erbjuds i de språk som det anordnas modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan.

Förskolan gör en kartläggning av behovet av modersmålsstöd. Rektor beslutar om ansökan beviljas att gå vidare till central handläggare för modersmål. Om lämplig person finns för modersmålsstödet meddelas detta sedan genom förskolan.

Undervisning i modersmål erbjuds om det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Adoptivbarn med annat modersmål och med grundläggande kunskaper i språket har också rätt att få modersmålsundervisning. Det är rektor som fattar beslut om en elev har rätt att få modersmålsundervisning eller inte.

Kommunen är skyldig att ordna modersmålsundervisning om samtliga punkter är uppfyllda:

 • minst en av vårdnadshavarna talar ett annat språk än svenska
 • språket används och talas hemma
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • minst fem elever önskar modersmålsundervisning
 • det finns en lärare som bedöms kunna undervisa i språket
 • språket tillhör de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Vid terminsstart kontaktas vårdnadshavarna med besked om tider och grupper av respektive förskola/skola. De som har ansökt om modersmålsundervisning i ett språk med färre än fem anmälningar underrättas om att språket inte startar, undantaget minoritetsspråk som startar även om det är färre än fem anmälningar. Har ditt barn ett annat modersmål än de nedan uppräknande kan ni anmäla er till det språket. När tillräckligt många anmäler sig, ordnas undervisning om lämplig lärare finns och eleverna uppfyller kraven för att få delta.

Undervisningen sker oftast i åldersblandade grupper på den skola där eleven går.

För närvarande erbjuder Härnösands kommun modersmålsundervisning i följande språk:

 • ryska
 • tigrinja
 • somaliska
 • persiska
 • arabiska
 • kurdiska
 • dari
 • thailändska
 • nederländska

Vi ser helst att ansökan kommer in senast under maj månad inför kommande läsår men de som kommer in under annan tid på året behandlas även de löpande. En ny ansökan behöver göras inför varje nytt läsår.

Denna tjänst används också om du vill göra en avanmälan och inte längre fortsätta med sedan tidigare beslutat modersmålsstöd eller undervisning.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid
2 år

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök IMY:s hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Skolnämnden
E-post: skolforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Anna Bergman
E-post: anna.bergman@harnosand.se
Telefon: 070-203 60 21