Delegationsbeslut om att avsluta ärendet Adjunkten 1

Samhällsnämnden beslutar att planarbetet för Adjunkten 1 avslutas.

Inga anslag