Beslut om miljöpåverkan

Beslut i detaljplan för E4 Södra infarten

Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras.

Beslutet är fattat enligt 5 kap. 11 a § Plan- och bygglag med stöd av delegationsordning för samhällsnämnden i Härnösands kommun (2023-02-23, punkt 3.9).

Länsstyrelsen har efter samråd med kommunen meddelat 2023-06-29 att de instämmer med kommunens bedömning.

Inga anslag