Delegationsbeslut - avsluta planärende för Rådmannen 6

Ett beslut om att påbörja planarbetet togs av Samhällsnämnden i § 10 2017-01-26.

Arbetet med en ny detaljplan kom till skede antagande i planprocessen men blev vilande innan beslut om antagande togs i Samhällsnämnden, på sökandes begäran. Planarbetet har varit vilande sedan
dess.

Samhällsförvaltningen har kontaktat sökande vilka har meddelat att de vill avsluta ärendet.

Inga anslag