Delegationsbeslut - planbesked Saltvik 2:23 m.fl.

Positivt planbesked har beviljats för en detaljplan för att möjliggöra handel på Saltvik

Syftet med planen är att utreda möjligheten att planlägga området för handelsändamål för att kunna bygga lokaler för detaljhandel.

Planområdet är cirka 2,2 hektar (22 200 m2) stort och ligger knappt 4 km nordväst om Härnösands centrala delar, i direkt anslutning till E4 i väster och Hamnleden i söder.

I kommunens översiktsplan är området utpekat som Pågående verksamheter och industri - Företagsområde.

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Här kan du läsa mer om detaljplanen!

Inga anslag