Publicerad

Förslag på åtgärder för att socialnämnden ska klara budgetramen för 2019

Den 22 november har socialnämnden sammanträde. På sammanträdet ska de ta beslut om vilka åtgärder som ska göras för att socialförvaltningen ska klara budgetramen för 2019.

Vilket behövs för att klara hela kommunens ekonomi och det uppdrag som socialnämnden har.

I slutet av 2017 såg förvaltningen att åtgärder behövde göras för att klara budgetramen för 2018 och 2019. Efter att förvaltningen arbetat med ekonomi- och verksamhetsstyrning under 2018 ser de i november att 17 miljoner kronor behövs för att få budgeten i balans för 2019.

– I arbetet med förslagen har vi bland annat använt år 2015 som en jämförelse. Alltså innan socialnämnden fick de statliga medlen för extra bemanning inom äldreområdet och ersättning för ensamkommande barn, säger Agneta Nordström, förvaltningschef på socialförvaltningen. Vi behöver anpassa verksamheterna efter att dessa medel har minskat.

Alla delar av förvaltningens verksamhet har setts över och dialoger har förts med fackliga organisationer om att åtgärder måste vidtas.

De förslag som nämnden ska besluta om innehåller:

 • Successiv avveckling av Ugglans särskilda boende
 • Avveckling av 9 platser på korttidsenheten
 • En tjänst som sjuksköterska natt avvecklas
 • Sänkt nattbemanning inom Koltrastens och Ädelhems särskilda boenden
 • Trygg hemgång avvecklas och arbetssättet integreras inom hemtjänsten
 • Avveckla ett antal aktivitetsledare
 • Matsalarna på Ängecenter och Solbrännan avvecklas
 • Utökad samverkan mellan hemtjänst och särskilt boende
 • En tjänst som enhetschef inom äldreomsorg avvecklas
 • Flyktingsamordnare avvecklas
 • Personligt ombud avvecklas
 • Kostnadsfria resor för brukare till och från daglig verksamhet upphör
 • Två vakanta tjänster inom omsorg om funktionshindrade tillsätts inte
 • Översyn av arbetssätt inom daglig verksamhet för att minska kostnader
 • Förändrad omkostnadsersättning till ledsagare
 • En tjänst som biståndshandläggare avvecklas
 • Habiliteringsersättningen tas bort för brukare inom omsorg om funktionshindrade
 • Två tjänster inom individ- och familjeomsorg avvecklas
 • En tjänst som gruppledare inom hemtjänsten avvecklas
 • En tjänst som anhörigkonsulent avvecklas
 • Minskat anslag till samverkan med arbetslivsförvaltningen (jobbsatsningen)
 • Avsluta finansiering av ungdomsmottagningens lokal
 • Sänkt bemanning inom korttidsenheten

– Kommunens hyresavtal för Ugglans särskilda boende går ut i juni år 2020. Eftersom lokalerna inte är riktigt anpassade för att vara ett särskilt boende är det ett bra tillfälle att avsluta hyreskontraktet och därmed verksamheten. Det är också möjligt att lägga ett sådant förslag eftersom kommunen inte har någon kö till platserna på särskilda boende, säger Agneta Nordström.

– Vi har också tittat på hur andra kommuner som är jämförbara med oss arbetar för att få inspiration till nya lösningar, säger Agneta. Vi följer också nationella jämförelser när det gäller upplevd kvalitet inom vård- och omsorg och där ligger Härnösand mycket bra till.