Publicerad

Frågor och svar om kommunens ekonomi

Efter nyheten om kommunens problem med likviditeten har det dykt upp många frågor, undringar och en del felaktiga påståenden.

Här är några svar. Har du fler frågor kan du skicka dem till kommunikationsavdelningen@harnosand.se

Vad är likviditet?

Likviditet är vår betalningsförmåga, alltså hur mycket pengar vi har i kassan just nu för att betala våra utgifter på kort sikt. Likviditeten kan gå upp och ner eftersom intäkter och utgifter kan variera över tid och komma klumpvis. För att parera tillfälliga svängningar har vi en checkräkningskredit på 100 miljoner kronor. Kortvarig likviditetsbrist är alltså normalt inget problem. Det vi ser nu är att vår likviditet sedan ett antal år sakta men säkert har minskat och nu befinner sig på en för låg nivå. Kommundirektören har nu fått i uppgift av kommunstyrelsen att hitta förslag för att stärka likviditeten på kort sikt samt ta fram riktlinjer och rutiner för att få en stabil likviditet på lång sikt.

Kommer medarbetarna att få sina löner utbetalade?

Ja, kommunen kommer alltid att säkerställa att medarbetarnas löner betalas ut.

Kommer kommunen att gå i konkurs?

Nej. Kommunen kommer inte att gå i konkurs.

Har vi en ekonomisk kris?

Nej, det är ett ansträngt läge, men ingen kris. Vi är måna om att berätta vad som händer och vad vi gör och precis som många andra kommuner arbetar vi hårt med att minska kostnaderna efter att stora statliga bidrag försvunnit. Detta både för att klara årets resultat och nästa års budget.

Enligt prognosen kommer vi, till skillnad från många andra kommuner, göra ett positivt resultat i år. Prognosen pekar på plus 18 miljoner kronor.

Hur kan likviditeten vara under noll om kommunen går plus?

Resultat och likviditet behöver inte följas åt. I resultatet ingår saker som påverkar resultatet positivt, men inte omedelbart ger mer pengar i kassan.

Under året har pengaströmmen ut varit större än pengaströmmen in, delvis beroende på att socialnämnden inte klarar sin budget. I planen för 2018 var prognosen att vi sannolikt skulle behöva låna och nu blev det precis så.

Har kommunen tagit av pensionärernas pengar?

Nej. Kommunen avsätter pengar till framtida pensioner i Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse. De pensioner som ska betalas ut tas direkt från kommunens budget. Enligt pensionsstiftelsens stadgar har Härnösands kommun rätt till så kallad gottgörelse, att plocka ut pengar från stiftelsens överskott för att täcka dessa utgifter. Om stiftelsen inte går med överskott finns ingen möjlighet till gottgörelse. Härnösands kommun har använt rätten till gottgörelse i år, men inga pensionärer har alltså förlorat några pengar på det.

Vad händer nu?

Alla verksamheter fortsätter att arbeta för att ytterligare minska kostnaderna för att klara den ram som varje nämnd fått av kommunfullmäktige. Förutom det pågår en rad olika aktiviteter för att ytterligare förbättra resultatet och samtidigt stärka likviditeten.