Publicerad

De nya medborgarlöftena är klara

Härnösands kommun och Polismyndigheten har tillsammans tagit fram nya medborgarlöften. Medborgarlöften är åtaganden för lokalpolisen Södra Ångermanland och Härnösands kommun och ska verka brottsförebyggande och trygghetsskapande.

De ska också öka invånarnas delaktighet samt att stärka samverkan mellan kommunen och polismyndigheten. Löftena gäller från och med nu och tillsvidare.

I arbetet med att ta fram de nya medborgarlöftena bjöds Härnösands kommuns in invånare in till medborgardialog vid två tillfällen. De som deltagit har berättat om vad det är som får dem att känna sig trygga och vilka förbättringsområden som finns. För dem som inte haft möjlighet att komma till någon av invånardialogerna har man kunnat lämna sina synpunkter via en digital enkät.

Grunden till medborgarlöften är en lokal lägesbild som gjordes under hösten 2018. Den utgår från två perspektiv, mer tillgänglig polis och trygg trafikmiljö.

Mer tillgänglig polis

Polisen lovar att eftersträva att vid varje möjligt tillfälle arbeta förtroende-och kontaktskapande med invånare i hela Härnösands kommun.

  • Polisen lovar att förlägga arbetstid i kommunens ytterområden, Ramvik/Hälledal, Brunne, Gussjö, Häggdånger, Viksjö och Älandsbro.
  • Polisen lovar att delta vid Härnösands kommuns invånardialoger under 2019 kopplat till trygghet och särskilt möta dialogernas målgrupp med riktad kommunikation och information.
  • Polisen och Härnösands kommun lovar att bidra till ökad kunskap hos skolelever i årskurs 8 kring sexuella ofredanden och sociala medier i syfte om att öka tryggheten.
  • Polisen och Härnösands kommun lovar att varje skoltermin besöka högstadie-och gymnasieskolor i syfte om att stärka relationerna till ungdomar och visa på nolltolerans avseende alkohol- och narkotikabruk.
  • Polisen och Härnösands kommun ska fortsätta prioritera att samverka vid större evenemang och storhelger för ökad trygghet.
  • Polisen och Härnösands kommun ska inrätta modell för sociala insatsgrupper (SIG).
  • Polisen och Härnösands kommun lovar att verka för gemensam information till invånare om samarbeten och insatser utifrån medborgarlöften 2019.

Trafik och miljö

Polisen och Härnösands kommun lovar att arbeta för en säker och trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

  • Polisen lovar att vid minst två (2) tillfällen under året genomföra förebyggande insatser mot motorburen ungdom.
Gruppbild med sex personer. Två i polisuniform och fyra i civila kläder.

Längst fram Hans Björner, chef för lokalpolisen Södra Ångermanland och Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S) i Härnösand skriver under medborgarlöftena. I bakgrunden Christina Lindberg (C), oppositionsråd, Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare, Härnösands kommun, Elenor Boeng, områdespolis och Ingemar Wiklander (KD), majoritetsföreträdare.