Publicerad

Härnösands kommun byter metod för att redovisa pensionsskulden

Härnösands kommun har beslutat att byta metod för att redovisa pensionsskulden. Från och med nu ska den så kallade blandmodellen användas. Det är också den metod som lagen föreskriver och som de flesta kommuner använder.

Sedan 2005 har kommunen använt den så kallade fullfonderingsmodellen där hela pensionsskulden redovisas i balansräkningen.

– Våra revisorer har påpekat att vi bör byta och efter att ha gjort en utredning beslutade vi att genomföra bytet så fort som möjligt, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Skillnaderna mellan de två modellerna är att det med blandmodellen är lättare att jämföra ekonomin i Härnösands kommun med andra kommuner och kommunens soliditet förbättras också. Soliditet är ett mått på hur mycket av kommunens totala tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Nackdelarna är att pensionsskulden inte längre redovisas fullt ut i balansräkningen och att det blir högre pensionskostnader i resultaträkningen.

– Men det betyder inte att vi kommer att betala ut mer pensionspengar, utan det är helt och hållet en redovisningsteknisk fråga, säger Andreas Sjölander.

Skiftet kommer att påverka resultaträkningen för kommande årsredovisningar. Årsredovisningen för 2018 visar ett överskott på 46,9 miljoner kronor, men om blandmodellen hade tillämpats hade det så kallade balanskravsresultatet varit negativt, -5,4 miljoner kronor.

Enligt kommunallagen måste ett negativt balanskravsresultat återställas inom tre år och kommunstyrelsen har därför gett kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med det.