Publicerad

Härnösands kommun välkomnar nya statliga jobb

Exteriör bild på residenset i Härnösand. Vitt stenhus. Foto taget från vattnet in mot torget.

Härnösands kommun är helt och hållet positiv till förslaget om ökad statlig närvaro i Härnösand. I det remissyttrande som kommunstyrelsen har antagit beskrivs betänkandet som ”väl genomarbetat” och att ”föreslagen modell med kontorsgemenskap med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som värdmyndighet är välmotiverad”.

− Härnösand är väl anpassat för offentlig verksamhet och som förvaltningsstad, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Västernorrland är det län som har tappat flest statliga jobb under perioden 2008-2014. Även efter 2014 har antalet statliga jobb fortsatt minska, särskilt i Härnösand. Över 20 procent av de statliga arbetstillfällena har försvunnit från Härnösand under en tioårsperiod, framför allt inom akademiska yrkesgrupper.

− Alla andra residensstäder går i motsatt riktning och har fått ökad statlig närvaro. Vi ser det som nödvändigt att Härnösand får samma förutsättningar att utvecklas som övriga residensstäder, säger Andreas Sjölander (S).

Förslaget handlar om 80 arbetstillfällen

I betänkandet föreslås att Skolverket, Skatteverket, Socialstyrelsen, Kammarkollegiet och Sida flyttar delar av sina verksamheter till Härnösand. Totalt handlar det om cirka 80 arbetstillfällen. När statliga verksamheter ska utlokaliseras brukar möjligheten att hitta rätt kompetens ifrågasättas. Enligt kommunens remissvar finns det inget fog för de farhågorna.

− Varken Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) eller Överklagandenämnden för studiestöd har haft några problem att hitta kvalificerade medarbetare. Mittuniversitetet och Umeå universitet utbildar också kvalificerad personal inom många områden, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösand

Härnösand har sedan tidigare goda erfarenheter av stödjande aktiviteter för rekrytering, till exempel när Kriminalvården öppnade det nya säkerhetsfängelset på Saltvik.

Modell som kan bli förebild

Kommunstyrelsen tror att den föreslagna modellen med en värdmyndighet där flera andra myndigheter också har verksamhet skulle kunna bli en förebild för andra utlokaliseringar och etableringar i landet.

− Modellen sänker tröskeln för samverkan mellan myndigheter och borde kunna användas på flera verksamheter i decentraliserade lägen i landet.

I betänkandet finns även idéer på hur staten kan öka sin närvaro ytterligare i Härnösand i framtiden, till exempel inom skolmyndighetsområdet och arkiv.

− Det här en fråga som är viktig för oss och vi har arbetat med den länge. Nu inväntar vi regeringens beslut. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog med departementet om både den här utlokaliseringen och framtida statliga etableringar i residensstaden Härnösand, säger Andreas Sjölander (S).

Det var en enlig kommunstyrelse som ställde sig bakom remissen.