Publicerad

Det är viktigt att tänka efter före

Vid sitt senaste sammanträde tog kommunstyrelsen i Härnösand beslut om en ny krisledningsplan för kommunen och ett program för krisberedskap och civilt försvar.

Krisledningsplanen beskriver hur vi i kommunen organiserar oss, kommunicerar och samverkar med andra vid en samhällskris. Det handlar om att skydda våra verksamheter, våra medborgare och det som är skyddsvärt i samhället.

Programmet för krisberedskap och civilt försvar är ett styrdokument som handlar om vilket arbete och vilka aktiviteter kommunen och de kommunala bolagen ska göra den närmaste tiden för att stärka vår förmåga att motstå störningar. Där står det bland annat att vi ska öva och utbilda och att förvaltningarna och bolagen ska ta fram egna planer. Det står också att vi ska ta fram en planering för trygghetspunkter och nödvatten.

– Klimateffekter och det politiska läget i delar av världen påverkar oss. Alla kommunala organisationer behöver planera för situationer när det oönskade händer – så också Härnösand. De dokument som var uppe på kommunstyrelsen idag ger en övergripande ram för det arbetet, säger Lars Liljedahl, kommundirektör.

Det slutgiltiga beslutet om programmet för krisberedskap och civilt försvar ska fattas av kommunfullmäktige.