Publicerad

Invånarna mer nöjda med Härnösand

Två cyklar med stora sitsar fram. På varje cykel sitter en äldre person på sitsen som passagerare och ytterligare en person som cyklar.

Äldreomsorgen är ett av de områden som får bättre betyg i medborgarundersökningen.

Härnösandsborna är betydligt mer nöjda med sin kommun jämfört med förra året. Det visar den medborgarundersökning som har gjorts under hösten. Av 29 frågeområden ökar indextalet på 26 medan övriga tre är oförändrade.

− Det är riktigt härliga siffror att ta del av. De ger oss råg i ryggen och visar att vi är på väg åt rätt håll, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

De mest markanta förbättringarna finns i den del av undersökningen som handlar om invånarnas syn på kommunens olika verksamheter. Som helhet har indextalet ökat till 57 från 50 på den hundragradiga skalan.

De verksamheter som har ökat mest är miljöarbetet och äldreomsorgen (+8), grundskolan (+7) och gymnasiet (+6). Jämfört med riksgenomsnittet sticker miljöarbetet ut rejält. Indexvärdet är 14 steg högre än riket, 70 jämfört med 56. Även renhållning/sophämtning (+9) och kulturen (+8) ligger en bra bit över rikssnittet.

− Jag vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare som är huvudorsaken till de fina resultaten. Det är extra roligt att kärnverksamheter som skolan och omsorgen ökar så mycket. Det visar att de satsningar vi gjort och gör ger resultat. Roligt också att våra profilfrågor kultur och miljö får höga värden, säger Andreas Sjölander.

En annan del av undersökningen handlar om kommunen som plats att leva och bo på. Indexvärdet ökar på alla delfrågor och som helhet ger de svarande betyget 60, vilket är lika med riksgenomsnittet. På frågorna om bostäder och fritidsmöjligheter ligger vi en bit över rikssnittet medan utbildningsmöjligheter och arbetsmöjligheter ligger under.

− Det speglar rätt väl hur vår kommun ser ut idag. Det är en fantastiskt fin plats att bo på, men vi behöver jobba vidare för att utveckla möjligheterna att studera och arbeta här, säger Andreas Sjölander.

Den tredje delen av undersökningen handlar om invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter. Även här ökar indextalet på alla delfrågor och alla ligger ungefär lika med rikssnittet.

Medborgarundersökningen görs varje höst och knappt 1 200 slumpvis utvalda Härnösandsbor får möjlighet att svara på frågorna. Svarsfrekvensen är 42 procent vilket gör att resultaten måste tolkas försiktigt. Svarsfrekvensen ligger på ungefär samma nivå i hela landet och har gjort så under flera år.

− Frågor med små förändringar kan vi inte dra för stora växlar på, men vi har ändå en tydligt uppåtgående trend i hela undersökningen, säger Andreas Sjölander.

Han vill också uppmana alla som får möjligheten att svara nästa gång också gör det.

− Svaren vi får är jätteviktiga för hur vi ska fortsätta arbeta för att utveckla vår kommun. Vi vill verkligen veta vad ni tycker.