Publicerad

Klimatanpassning – en viktig förebyggande åtgärd

Illustrerad bild på en översvämmad gata där en figur sitter på ett biltak och en annan i en badring

Klimatförändringar påverkar vårt samhälle redan idag och kan i framtiden få ännu större effekter. Kommunstyrelsen i Härnösand har tillstyrkt en klimatanpassningsplan.

– Planen har tagits fram med syfte att klimatförändringarnas negativa konsekvenser ska bli så små som möjligt och att vi ska ta vara på de positiva konsekvenserna på bästa sätt, säger Johan Sundquist (MP), majoritetsföreträdare.

När vi planerar vårt samhälle och vår verksamhet behöver vi ta med effekterna av klimatförändringar. Att hela kommunkoncernen arbetar tillsammans på ett övergripande sätt och tar gemensamt ansvar för samordning av arbetet med klimatanpassning lyfts fram som en framgångsnyckel.

– Målbilden är att arbetet med klimatförändringar ska bli en naturlig del i beslutsunderlagen när vi planerar, genomför, kontrollerar och följer upp olika insatser vi gör, säger Johan Sundquist.

– Klimatanpassning medför oftast en kostnad. I de flesta fall är förebyggande planering och investeringar betydligt billigare än att ta kostnaderna för konsekvenser i efterhand, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen var inte enig i beslutet. Moderaterna ansåg inte att planen var tillräckligt förankrad. Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige.

Läs mer om klimatanpassning och se en film om klimatanpassningsarbetet på harnosand.se/anpassa