Publicerad

100 år av makt och inflytande?

Idag den 8 mars uppmärksammas internationella kvinnodagen och just detta år 2021 är ett speciellt år i kampen för kvinnors rättigheter i Sverige. 100 år har gått sedan kvinnor för första gången fick möjlighet att förverkliga sina demokratiska rättigheter i form av att kunna rösta i allmänna val och bli valda till riksdagen. Hur långt har vi kommit? Vad gör vi i Härnösand?

Quiz 8 mars.

Dagens övergripande jämställdhetspolitiska mål; att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv antogs av en bred politisk majoritet 2006. Till det övergripande målet finns sex delmål som anger inriktningen för jämställdhetspolitiken.

Hur jämställt är Sverige idag 100 år efter genomförandet av rösträtt för kvinnor? Vilka attityder finns kring jämställdhet? Hur ser utvecklingen ut i Västernorrland?

Attityder till jämställdhet bland befolkningen

Jämställdhetsmyndigheten genomförde under hösten 2019 en undersökning för att mäta attityder till jämställdhet, relationer och våld bland Sveriges befolkning. Enkätundersökningen är den första i sitt slag i Sverige. Undersökningen visar bland annat att:

  • En majoritet av befolkningen stödjer jämställdhet som ett önskvärt samhällsmål, 79 procent av kvinnorna och 70 procent av männen instämmer helt i påståendet att jämställdhet mellan könen är viktigt.
  • 5 procent av kvinnorna och 12 procent av männen instämmer helt i påståendet att vi lever i ett jämställt samhälle.
  • Påståendet att män generellt är bättre politiska ledare än kvinnor tar de flesta avstånd ifrån. Bland unga kvinnor svarar 85 procent att påståendet inte alls stämmer. Motsvarande siffra bland unga män är 53 procent. Samma mönster kan ses i påståendet att män generellt är bättre chefer än kvinnor.
  • En av fyra unga män instämmer helt i påståendet att ”många kvinnor överdriver hur ojämställt kvinnor behandlas i Sverige”. Motsvarande siffra för unga kvinnor är en av tjugo.

En slutsats är att jämställdhetsutmaningarna inte kommer att lösa sig med ”den unga generationen”. Ungas delaktighet i jämställdhetsarbetet behöver uppmuntras och synliggöras.

Vad händer i Härnösand?

I Härnösands kommun har vi sedan några år tillbaka arbetat med #WeDo. Där har ett viktigt fokus varit på jämsälldhet, normer och värderingar. Arbetet har genomförts både internt med medarbetare, men även externt ut till invånarna. För att få en förändring har vi också satsat på ett värdegrundsarbete inom jämställdhet hos skolorna. I Härnösands pågår också ett arbete med att skapa ett tryggt Härnösand för alla.

Utvecklingen i Västernorrland

Ohälsotalet har sjunkit i länet för både kvinnor och män sedan år 2000. Det finns fortfarande skillnader mellan kvinnor och mäns ohälsotal men skillnaden mellan grupperna har minskat mellan 2000 och 2018. Västernorrland län har högre ohälsotal än riket.

Andelen med eftergymnasial utbildning i länet har varit relativt konstant mellan 2009 och 2019 i åldersgruppen 25–44 år. Kvinnor har i betydligt större utsträckning någon form av eftergymnasial utbildning än män, 2019 har 49 procent av kvinnorna och 31 procent av männen en eftergymnasial utbildning. I länet finns stora skillnader i utbildningsnivå mellan olika kommuner.

Kvinnor i länet har i något högre grad än män behörighet till vidare studier, det gäller såväl behörighet till gymnasieskolan som till högskola och universitet. Behörigheten för vidare studier skiljer sig mellan länets kommuner. Högst andel kvinnor och män med behörighet till gymnasiet finns i Härnösands kommun.

Kvinnor arbetar heltid i betydligt mindre utsträckning än män. 1990 arbetade 58 procent av kvinnorna heltid i länet, 2019 arbetar 74 procent av kvinnorna heltid. Motsvarande siffror för män 1990 var 93 procent, 2019 arbetar 90 av männen heltid. Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män, trenden visar dock att från 1990 till 2019 minskade kvinnors deltidsarbete med 16 procent.

Fortsatt arbete

Arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar behöver prioriteras och utvecklas. Vi ska fortsätta att mäta och kartlägga ojämställdhet och analysera resultaten för att på så sätt möjliggöra bättre insatser som når de invånare som finns i vårt län. I Härnösand fortsätter vi att arbeta mot jämställdhet på många sätt.

Testa dina kunskaper! Gör qiuzzet om jämställdhet (PDF) Pdf, 144.4 kB.

Här finns statistik att läsa (Excel) Excel, 320.5 kB.