Publicerad

Möjlighet att tycka till om ny översiktsplan

en vuxen person med en barnvagn och ytterligare en vuxen som håller i en cykel med ett barn på promenerar längs en kaj med en stadsmiljö i bekgrunden

Nu finns en sista möjlighet att tycka till om förslaget till ny översiktsplan för Härnösands kommun. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut förslaget på så kallad granskning till den 15 februari nästa år.

Den nya översiktsplanen ska gälla till år 2040 anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i Härnösands kommun, till exempel hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

− Efter flera års arbete börjar nu vår plan för framtidens Härnösand bli färdig. Under arbetets gång har tankar och inspel från Härnösandsbor varit viktiga. Nu finns en sista möjlighet att påverka utformningen av översiktsplanen. Vi uppmuntrar alla att ta den chansen, säger Johan Sundqvist (MP), majoritetsföreträdare.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har pågått sedan 2019, bland annat genom ortsdialoger i alla kommundelar, workshops med föreningar och näringsliv, samarbete med gymnasiet och samtal med olika kommunala råd.

Ett första förslag till ny översiktsplan var ute på samråd under våren 2021. Utifrån de synpunkter som då kom in har det förslag som nu går ut på granskning tagits fram.

− Det är i ÖP som vi tillsammans stakar ut riktningen för Härnösands kommuns alla kommundelar och när den nu är ute på granskning så erbjuds åter möjligheten för privatpersoner, företagare, organisationer och myndigheter att delge synpunkter och komma med inspel. Det är en viktig fas och ger en stark grund inför vårt beslutsfattande, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Du kan ta del av förslaget på

www.harnosand.se/op2040 Länk till annan webbplats.

Det finns också i fysisk form på Sambiblioteket, plan 1 och i de meröppna biblioteken i Hälledal och Viksjö.

Synpunkter på förslaget

Ska lämnas skriftligt senast den 15/2 2022 till:
op@harnosand.se

eller till:

Härnösands kommun
871 80 Härnösand

Märk brevet med ”Synpunkt översiktsplan”.