Publicerad

Återställd kaj, ny bro och renoverad paradgata

flygbild över en stadsmiljö. I förgrunden går en bro över ett sund och gatan fortsätter uppför en backe i stan.

Nybron och Nybrogatan är två av de projekt som ingår i tioårsplanen.

En enig kommunstyrelse har antagit en investeringsplan för de närmaste tio åren. De största satsningarna är att ersätta Nybron, återställa Utsprångskajen och renovera Nybrogatan och Skeppsbron.

Övriga projekt är Nattviken, Kanaludden samt industriområden på Västra Saltvik och i Antjärn/Kittjärn. Totalt handlar det om investeringar för 398 miljoner kronor under tio år.

− Nu bygger vi framtidens Härnösand och vi bygger den på vårt fantastiska läge vid havet. Det är dels investeringar som är helt nödvändiga, dels sådana som är viktiga för kommunens utveckling. Det är mycket viktigt att ha en långsiktig plan och därför har vi under en längre tid jobbat tillsammans över partigränserna för att skapa en bred förankring. Jag är mycket glad att vi har kunnat fatta det här beslutet i enighet, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Enligt beslutet ska Utsprångskajen återställas till hur den såg ut före stängningen, en investering på cirka 120 miljoner kronor. Den andra riktigt stora investeringen är att ersätta Nybron med en ny öppningsbar bro för cirka 122 miljoner kronor. Båda projekten beräknas pågå under åren 2024-2026.

Vid bygget av Nybron behöver det muddras för brofästena och då passar kommunen på att muddra farleden i Nattviken till två meters djup.

Renoveringen av Nybrogatan och intilliggande gator ska också ske de närmaste åren och beräknas kosta 54 miljoner kronor. Projektet Skeppsbron ligger senare i planeringen, 2028-2029, och är beräknat till cirka 60 miljoner. I båda fallen ska trafiksäkerheten ökas för alla trafikslag.

Ett helt nytt industriområde ska etableras i Antjärn/Kittjärn de närmaste åren, inte minst för att komplettera en eventuell större etablering i Torsboda. Även industriområdet på Västra Saltvik ska utvidgas. Slutligen ingår att utveckla parkområdet på Kanaludden.

− Ett stort och viktigt beslut är äntligen fattat. Beslutet ger möjlighet till fortsatt arbete med investeringar för Härnösands framtid. Det handlar om att förbättra vår infrastruktur, en säkrare trafikmiljö och stärka kommunen som en tillväxt- och besökskommun, säger oppositionsrådet Christina Lindberg (C).

− Det är bra att vi är överens om en investeringsplan som pekar ut viktiga infrastrukturprojekt som ska betjäna Härnösandsborna, alla kommande nyetableringar och besökare under många år framöver. Nu återstår den viktigaste delen − att säkra en förnuftig, klok och hållbar finansiering av alla dessa investeringar. Vi får heller inte glömma bort våra kärnverksamheter som också är i behov av investeringar, säger Anders Gäfvert (M).

Enligt förslaget ska investeringarna i Nybron, Nybrogatan, Utsprångskajen och Skeppsbron finansieras med lån medan övriga investeringar finansieras inom befintlig budget. Enligt beslutet ska investeringsplanen revideras varje år.

− Planen är långsiktig och världsläget är osäkert så vi behöver följa upp det här kontinuerligt. Det kan ju också dyka upp nya angelägna projekt längs vägen som gör att vi behöver justera planen, säger Andreas Sjölander.

Det slutgiltiga beslutet om investeringsplanen tas i kommunfullmäktige.