Publicerad

Enighet i fullmäktige kring investeringsplan

Partirepresentanter från kommunfullmäktige utanför rådhuset.

Ingemar Wiklander (KD), Knapp Britta Thyr (MP), Åke Hamrin (V), Christina Lindberg (C), Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Glenn Sehlin (SD), Olle Löfgren (L)

Ett enigt kommunfullmäktige har antagit en investeringsplan för de närmaste tio åren. De största satsningarna är att ersätta Nybron, återställa Utsprångskajen och renovera Nybrogatan och Skeppsbron.

Övriga projekt är Nattviken, Kanaludden samt industriområden på Västra Saltvik och i Antjärn/Kittjärn. Totalt handlar det om investeringar för 398 miljoner kronor under tio år.

- Efter nästan tre år av diskussioner kunde vi fatta detta viktiga beslut om en tioårig investeringsplan i total enighet och jag är så glad över det beslutet, det är en viktig signal att vi står enade och det är viktigt för Härnösand. Nu bygger vi framtidens Härnösand, tillsammans, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt beslutet ska Utsprångskajen återställas till hur den såg ut före stängningen. Den andra riktigt stora investeringen är att ersätta Nybron med en ny öppningsbar bro. Båda projekten beräknas pågå under åren 2024-2026.

Vid bygget av Nybron behöver det muddras för brofästena och då passar kommunen på att muddra farleden i Nattviken till två meters djup.

Renoveringen av Nybrogatan och intilliggande gator ska också ske de närmaste åren. Projektet Skeppsbron ligger senare i planeringen, 2028-2029. I båda fallen ska trafiksäkerheten ökas för alla trafikslag.

Ett helt nytt industriområde ska etableras i Antjärn/Kittjärn de närmaste åren, inte minst för att komplettera en eventuell större etablering i Torsboda. Även industriområdet på Västra Saltvik ska utvidgas. Slutligen ingår att utveckla parkområdet på Kanaludden.

Enligt förslaget ska investeringarna i Nybron, Nybrogatan, Utsprångskajen och Skeppsbron finansieras med lån medan övriga investeringar finansieras inom befintlig budget. Enligt beslutet ska investeringsplanen revideras varje år.

- Beslutet betyder förutsägbarhet över tid och arbetsro för tjänstepersonerna i kommunen oavsett vilka som styr nästa eller nästnästa mandatperiod är vi politiskt överens om tagen och har pekat ut en riktning för Härnösand, säger Knapp Britta Thyr (MP), Samhällsnämndens ordförande.