Publicerad

Härnösand satsar för att bli årets friluftskommun

å i skog som rinner förbi ett vindskydd när vi ser två personer

Bilden är från Mjällådalens naturreservat. Här finns flera mil vandringsleder, många rastplatser och två vindskydd för övernattning. Foto: Erik Engelro/Länsstyrelsen Västernorrland

Ett bra friluftsliv är viktigt för platsens attraktivitet, både som bostadsort och för att locka besökare. Det är också en viktig aspekt för hälsa. I det nya friluftsprogrammet som kommunstyrelsen precis antagit siktar kommunen högt. Inom programperioden 2023-2030 ska Härnösand minst en gång ta hem titeln Sveriges friluftskommun.

- Med havet, bergen och skogen har Härnösand goda förutsättningar att bli en framstående friluftskommun med ett stort utbud av upplevelser som bidrar till en hållbar tillväxt, attraktiva boendemiljöer och en god folkhälsa, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S).

Välinvesterade pengar

Investerade medel i friluftslivet ger ofta mångdubbelt tillbaka till den lokala ekonomin. Studier i Finland visar på att varje investerad euro i nationalparker och andra skyddade områden ger 10 euro tillbaka till den lokala arbetsmarknaden och ekonomin. Motsvarande studie i Skottland visade att ett investerat pund gav sju pund tillbaka. (Nationellt ramverk för vandringsleder, 2022).

- Naturvårdsverket har statistik som visar på att 46,7 procent av befolkningen har valt boendeort utifrån friluftslivet, det gör att frågan också är viktig utifrån ett befolkningsperspektiv, säger Andreas Sjölander. Och befolkningsfrågan är ju mycket viktig för att vi ska klara kompetensförsörjning och välfärd i framtiden.

Friluftsprogrammet ska tydliggöra kommunens mål och ambitioner och ge möjlighet att utveckla och bevara naturområden och miljöer för friluftsliv. Med programmet vill kommunen bidra till att nå de nationella friluftslivsmålen, Höga Kustens besöksnäringsstrategi, kommunens tillväxtstrategi och förverkligandet av kommunens Översiktsplan 2040. Det ska också hjälpa till när det gäller att prioritera och hitta utvecklingsområden.

- Genom att anta Friluftsprogrammet vill vi sätta dessa frågor på agendan och prioritera insatser för att nå de högt uppställda målen, säger Ingemar Wiklander, majoritetsföreträdare (KD). Vi vill bli ännu bättre på att locka både invånare och besökare att ta del av vår fantastiska natur. En stadigt ökande besöksnäring inspirerar också.

Det är kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet om Friluftsprogrammet. De ska också ta ställning till ett förslag på att budgetera 500 000 kronor per år under programperioden för att förverkliga målen i programmet.