Lovaktiviteter 2022

Barn som hoppar i vattnet

Bidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga.

Föreningar, organisationer, företag och kommunala förvaltningar har en möjlighet att söka bidrag för att finansiera avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år.

Sista ansökningsdag var 10 april. Ansökan är nu stängd.

Under vecka 17 och 18 kommer besked om det sökta bidraget har beviljats. Invänta alltid beslut. Om ansökan beviljas sker utbetalning enligt anvisning i beslutet.

Kort om bidraget

Syftet med bidraget är att ge barn och unga en aktiv och meningsfull sommar med olika kostnadsfria aktiviteter att delta i.

Det finns 500 000 kronor att fördela, och maxtak per aktivitet är 60 000 kronor. Hälften av ansökt summa betalas ut innan aktiviteten och resterande belopp betalas ut efter återredovisning, summan kan justeras utifrån redovisningen, samt att kvitton ska kunna visas upp vid stickprov.

I handläggning av bidrag prioriteras lokala aktörer.

Bedömningen av de ansökningar som kommer in utgår från att fördelningen av stödet i så hög grad som möjligt ska bidra till ett lov där det erbjuds en mångfald av olika aktiviteter för barn 6-15 år.

Bidrag kan beviljas om dessa kriterierna är uppfyllda

Aktivitet ska vara gratis att delta i och vända sig till barn och unga 6-15 år.

Aktivitet i ansökan ska genomföras under sommarlovet, 15 juni till 25 augusti.

Aktiviteten ska vara inkluderande och med fördel stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.

Sökande förening ska följa: Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag Pdf, 641 kB. (Pdf, 641 kB)

Ansvarig person som är minst 18 år ska finnas på plats under hela aktiviteten.

Anmälan till aktiviteten ska vara möjlig både via mail och telefon.

Vid långa dagar ska lämplig förtäring ingå till deltagarna.

Stödet ska inte gå till ordinarie verksamhet utan ska vara en utveckling/utökning av aktiviteter.

Sökande föreningar ska vara registrerade i kommunens föreningsregister.

Aktiviteter ska i huvudsak genomföras i Härnösands kommun.

Företag som söker ska bedriva sin huvudsaklig verksamhet inom Härnösands kommun.

Ingen anmälan till aktiviteterna får ske före den 1 juni 2022. Detta för att hinna informera om aktiviteterna så att alla barn får likvärdiga möjligheter att anmäla sig.

Tidsplan

16 mars- ansökan öppnar

10 april - ansökan stängs

Vecka 17 och 18 - beslut meddelas till de som har sökt.

Slutet av maj - utbetalning 1 av 2 sker

3 oktober - återredovisning ska vara inlämnad.

Slutet av oktober - utbetalning 2 av 2 sker om godkänd återredovisning finns.

Tips och annat bra att tänka på

En aktivitet kan vara en avgränsad händelse vid ett enstaka tillfälle eller något som återkommer med regelbundenhet exempelvis volleybolltorsdag hela sommaren, cirkusskola i två torsdagar i juli eller prova på aktivitet en dag i augusti eller liknande.

Aktiviteten behöver inte täcka alla åldrar.

Sker aktiviteten på allmän plats? Kom ihåg söka tillstånd hos polisen.

Kommunen marknadsför aktiviteterna via annons i tidningen Yippe, nummer 5, affischer och information till alla leever i kommunen via skolan. Dessutom finns det en uppdaterad sida med alla aktiviteter på kommunens webb.

Aktören behöver aktivt marknadsföra sina arrangemang för att nå ut till barn och unga utöver den egna föreningens medlemmar.

Ingen ekonomisk ersättning utgår för marknadsföring.

I marknadsföring och information om aktiviteterna ska det tydligt framgå att det sker med stöd från Härnösands kommun