Publicerad

Beslut om fördelning av kris- och stimulansstöd till kulturområdet

Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen har beslutat om hur de sedan tidigare aviserade kris- och stimulansstöden om 750 miljoner kronor till kulturområdet ska fördelas. Beslutet är en följd av regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2021, som beslutades av riksdagen den 23 juni. 


Huvuddelen av medlen kommer liksom tidigare att fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Sveriges författarfond, Svenska Filminstitutet och Sametinget. Därutöver kommer medel avsättas till de så kallade Scenkonstallianserna och Centrumbildningarna, samt till regionala kulturverksamheter.

Regeringen har beslutat om följande fördelning:

  • 458 mnkr fördelas av Statens kulturråd.
  • 124 mnkr fördelas av Svenska Filminstitutet.
  • 92 mnkr fördelas av Konstnärsnämnden.
  • 18 mnkr fördelas av Författarfonden.
  • 3 mnkr fördelas av Sametinget till samisk kultur.
  • 15 mnkr avsätts till centrumbildningar som samlar de fria professionella kulturutövarna i Sverige.
  • 17 mnkr avsätts till Scenkonstallianserna; Dansalliansen, Musikalliansen och Teateralliansen
  • 23 mnkr går till bidrag till regional kulturverksamhet och fördelas i huvudsak via kultursamverkansmodellen.