Kontakta oss på näringslivsenheten

Sambiblioteket.

Att det går bra för Härnösands företag är viktigt för utvecklingen i vår kommun. Därför jobbar vi med att förbättra och förenkla företagens kontakter med kommunen.

På tillväxtavdelningen arbetar vi med utveckling och näringsliv. På utvecklingsenheten arbetar vi bland annat med strategiska utvecklings- och etableringsprojekt samt mark- och exploateringsfrågor. Näringslivsenheten arbetar med att främja och utveckla näringslivet i Härnösand

Tillväxtavdelningen delar lokaler med Almi, AImi Invest och Business Sweden. Vi har ett nära samarbete med HNEF (Härnösands Näringsliv Ekonomisk Förening), som består av kommunens företagarorganisationer.

Vi kan marknaden i Härnösand och vill bidra med att göra det enkelt för dig att komma igång med din verksamhet.

Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.

Besöksadress

Näringslivsenheten
Universitetsbacken 3, 871 80 Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00
foretagslotsen@harnosand.se

Näringslivsenheten

Vi på Näringslivsenheten vill underlätta för företag på bästa sätt och erbjuder:

  • Hjälp med kontakter och nätverk.
  • Hjälp att hitta lokaler eller tomtmark.
  • Hjälp att söka tillstånd för till exempel bygg och miljö.
  • Stöd och uppföljning under hela etableringsprocessen.
  • Mötesplatser för företag såsom företagsfrukostar, lokala mässor, föreläsningar, seminarier, Företagens Galakväll med mera.

Tveka inte att höra av dig eller boka in ett möte med oss om du har några funderingar.

Kontakt till Företagslotsen

Telefon: 0611-34 80 34
E-post: foretagslotsen@harnosand.se

Vi som arbetar på Näringslivsenheten

Näringslivschef
Petra Forsström
Telefon: 0611 - 34 82 49
Mobil: 070 - 306 02 19
E-post: petra.forsstrom@harnosand.se
Arbetsområde: företagsetableringar och utvecklingsprojekt.

Näringslivsutvecklare
Jonas Wessling
Telefon: 0611-34 82 55
Mobil: 073-270 45 55
E-post: jonas.wessling@harnosand.se
Arbetsområde: inflyttning, kompetensfrågor och lotsfunktion.

Näringslivsutvecklare
Marie Zetterlund
Mobil: 070-697 95 17
E-post: marie.zetterlund@harnosand.se
Arbetsområde: möten, kommunikation och varumärke 

Näringslivsutvecklare
Eva-Lotta Öberg
Telefon: 0611-34 82 44
Mobil: 070-312 28 49
E-post: eva-lotta.oberg@harnosand.se
Arbetsområde: Näringslivsutvecklare

Näringslivsutvecklare - besöksnäring och evenemang
Sofia Juniwik
Telefon: 0611-34 82 53
Mobil: 070-300 32 76
E-post: sofia.juniwik@harnosand.se
Arbetsområden: Utvecklare - kryssning & event

Centrumutvecklare
Jon Hultman
Mobil: 070-286 27 47
E-post: jon.hultman@harnosand.se
Arbetsområden: handel, centrum, centrumutveckling, presentkort, HÄR-kontaktperson Här-handel och möten.

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten jobbar långsiktigt med att skapa förutsättningar för framtida utveckling. På utvecklingsenhetens bord finns till exempel mark- och exploateringsfrågorna. I arbetet ingår också att påbörja strategiska utvecklings- och etableringsprojekt.

Utvecklingsenheten jobbar även bland annat med bostadsförsörjning, hållbarhetsfrågor och infrastruktur som vägar och bredband samt strategiskt med evenemang.

Vi som arbetar på utvecklingsenheten

Vi arbetar med att utveckla Härnösand!

Tillväxtchef
Uno Jonsson
Telefon: 0611 - 34 82 52
Mobil: 070 - 648 25 11
E-post: uno.jonsson@harnosand.se
Arbetsområde: företagsetableringar och utvecklingsprojekt.

Mark- och exploateringshandläggare
Hanna Viklund
Telefon: 0611 - 34 81 17
Mobil: 073-270 96 04
E-post: hanna.viklund@harnosand.se
Arbetsområde: markfrågor, arrenden, nyttjanderätter, köp och försäljning av mark.

Mark- och exploateringshandläggare
Henrik Olsson
Telefon: 0611-34 82 76
Mobil: 070-191 93 60
E-post: henrik.olsson@harnosand.se
Arbetsområde: markfrågor, arrenden, nyttjanderätter, köp och försäljning av mark.

Samhällsplanerare
Maja Nordmark
Telefon: 0611 - 34 82 54
Mobil: 070-300 13 35
E-post: maja.nordmark@harnosand.se
Arbetsområde: översiktsplanering, långsiktig planering för Härnösands kommuns mark- och vattenanvändning.

Utvecklare/strateg
Anneli Kuusisto
Telefon: 0611 - 34 84 38
Mobil: 070-550 67 70
E-post: anneli.kuusisto@harnosand.se
Arbetsområde: utvecklingsprocesser Härnösand, Universitetskontakter, koordinator samverkansavtal Härnösand/Mittuniversitetet, myndighetskontakter, utredningar.

EU-samordnare/strateg
Cecilia Onselius
Telefon: 0611-34 82 27
Mobil: 070-340 15 23
E-post: cecilia.onselius@harnosand.se
Arbetsområde: samordning och uppföljning av kommunens projektmedverkan inom de olika EU-programmen.

Hållbarhetsstrateg
Daniel Johannsson
Telefon: 0611-34 82 89
Mobil: 070-340 01 97
E-post: daniel.johannsson@harnosand.se
Arbetsområde: övergripande ansvar för kommunens strategiska arbete med hållbarhet och infrastruktur.

Campusutvecklare
Anna Engnell
Mobil: 070-300 10 69
E-post: anna.engnell@harnosand.se
Arbetsområde: utvecklingsprocesser Campus Härnösand.

Besöksadress

Utvecklingsenheten
Universitetsbacken 3, 871 80 Härnösand

Personuppgiftspolicy Härnösands kommuns näringslivsenhet

Syftet med denna dataskyddspolicy är att tillhandahålla information om hur Härnösands kommun (”vi”) behandlar dina personuppgifter i samband med utskick av inbjudningar, nyhetsbrev och annan kommunikation genom CRM-system Lime.

Vi respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (Eng. General Data Protection Regulation (”GDPR”)). Nedan beskrivs på vilket sätt vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig:
Härnösands kommun, 871 80 Härnösand
E-post: foretagslotsen@harnosand.se
Telefon växel: 0611-34 80 00

1. Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:

a) Kontaktinformation, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress.
b) Anteckningar, protokoll med mera gällande ärenden via företagslotsen och/eller etableringsärenden.

Vi samlar huvudsakligen in personuppgifter direkt från dig. Härnösands kommun erbjuder personer att via våra digitala kanaler registrera sig för utskick av information. Insamling kan även ske vid inlämnande av ärende via e-tjänsten ”Enkla vägen för företag - företagslotsen”, eller i kontakt med någon av Härnösands kommuns näringslivsutvecklare, när det gäller lotsärenden eller andra typer av företagsärenden. I vissa fall kan vi också samla in dina kontaktuppgifter från allmänt tillgängliga källor eller register, exempelvis från Bolagsverket, för att kunna skicka inbjudningar, nyhetsbrev och annan information även till nya företag inom Härnösands kommun.

2. Ändamål för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

a) För att kunna skicka inbjudningar, nyhetsbrev och övrig information till dig.
b) För att dokumentera och följa lotsärenden, etableringsärenden och liknande som vi har tillsammans med dig, det företag, den organisation eller den myndighet du representerar.
c) I den utsträckning vi har kundavtal med det företag, den organisation eller den myndighet som du representerar, för att uppfylla skyldigheter i sådant kundavtal.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandling av dina personuppgifter för ändamål (a) till (c) i Avsnitt 2 ovan grundar sig på Härnösands kommuns berättigade intresse att kommunicera med våra kunder och av att kunna erbjuda våra kunder information som rör näringslivet i Härnösand. Vi har gjort en intresseavvägning som har resulterat i att vi anser att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning och kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

4. Tillgång till personuppgifter och säkerhet

Härnösands kommun har rutiner, arbetssätt och IT-system för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt och vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst etcetera. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Härnösands kommun som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till dina personuppgifter. Som utgångspunkt innebär detta att endast personal på Härnösands kommuns näringslivs- och utvecklingsenheter med inloggningsuppgifter till registret där dina personuppgifter finns har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, så som Lime Technologies Sweden AB, som tillhandahåller vårt CRM-system Lime där dina personuppgifter lagras.

5. Tid för lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning. Det innebär att dina personuppgifter kommer att sparas så länge vi har en relation med dig. Härnösands kommun raderar dina uppgifter så snart som möjligt (och aldrig senare än två (2) månader) efter att vi inte längre har en relation med dig, till exempel på grund av avslut av företag eller begäran om avregistrering från vårt register från dig.

6. Dina rättigheter

Härnösands kommun, med adress 871 80 och e-postadress foretagslotsen@harnosand.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas, och i vissa fall, kan du begära att vi raderar dina personuppgifter. Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom de kontaktuppgifter som anges ovan och inledningsvis. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via e-mail på foretagslotsen@harnosand.se eller via post till adressen ovan eller via telefon på 0611-34 80 34.

Om du har några invändningar eller klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Du kan läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida Länk till annan webbplats.

Om det genomförs några ändringar när det gäller behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna dataskyddspolicy på Härnösand kommuns hemsida.

Avregistrering från Lime CRM

Om du inte längre vill ha utskick från oss eller finnas kvar i vårt register så ber vi dig fylla i uppgifterna nedan.

Vänligen,
Näringslivsenheten Härnösands kommun